Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västernorrland presenterade elektrifieringslöfte för infrastrukturminister Tomas Eneroth

Elbil som tankas. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Regeringens elektrifieringskommission har tillsammans med regioner, länsstyrelser och näringsliv presenterat 17 elektrifieringslöften med konkreta åtaganden från 252 aktörer. Löftena ska påskynda elektrifieringen av regionala godstransporter med lastbil i hela landet. Under onsdagen höll Regeringskansliet, under ledning av Tomas Eneroth, infrastrukturminister, en presentationsträff där Västernorrland gavs möjlighet att presentera sitt elektrifieringslöfte. Löftet visar hur aktörer i länet gemensamt vill arbeta för att ställa om de regionala godstransporterna till eldrift.

I Västernorrland samordnar Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland gemensamt arbetet tillsammans med de transportörer, transportköpare, logistikföretag, företagsorganisationer, elnätsbolag och kommuner som står bakom Västernorrlands löfte.

- Västernorrland har en stor styrka i att vi är vana att samarbeta och samlas kring gemensamma frågor - även med våra grannregioner. Att genom gemensamma satsningar synka olika transportsystem och minska vår klimatpåverkan är dessutom en prioritering i Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi. Vi har viktiga transportnoder i länet som länkar ihop sjötransport, vägnät och järnväg både nationellt och internationellt och vi ser att elektrifieringen av tunga godstransporter är en nyckelfaktor för att lyckas med den gröna omställningen, säger Sara Nylund, Vice ordförande regionstyrelsen.

I Västernorrlands elektrifieringslöfte medverkar flera aktörer från offentlig sektor, näringsliv och organisationer i länet. Målsättningen är att en eller flera regionala elektrifieringspiloter ska startas. I löftet ingår även att identifiera lämpliga sträckor och noder att påbörja utbyggnaden av laddinfrastruktur för godstrafiken i länet.

- Vi är inne i en spännande fas med den gröna omställningen och Västernorrland är tillsammans med hela norra Sverige en viktig och bärande del i detta. Västernorrland är en industri- och transportintensiv del av Sverige vilket är positivt ur tillväxtsynpunkt. Utsläppen från transporterna behöver dock minska och elektrifieringen av vägtransporter passar väldigt bra in i det arbetet. Våra tidigare erfarenheter av samverkan mellan myndigheter, näringsliv och även över länsgränser kommer att främja även det här samarbetet. Som ett bra exempel kan nämnas samverkansprojektet Ladda Mittstråket där utbyggnad av laddinfrastruktur ska ge 85 nya laddplatser för elbilar mellan Sundsvall och Storlien under åren 2020–2022, säger Daniel Gustafsson, Länsråd, Länsstyrelsen Västernorrland.

En av samarbetsparterna, Handelskammaren Mittsverige, har initierat en förstudie med intervjuer av ett trettiotal företag med koppling till godstransporter. Förstudien ska visa på konkreta behov för utbyggnaden av laddinfrastruktur.

- Vi ser från näringslivet ett behov att lyfta fram användarnas perspektiv. Därför har vi initierat förstudien kring laddinfrastruktur för tyngre fordon i Västernorrland. Studien kommer att utgöra ett viktigt faktaunderlag inför investeringar och utbyggnad av laddinfrastruktur i länet, säger Anders Eriksson, Regionchef Örnsköldsvik, Handelskammaren Mittsverige.

Presentationsträffen var den första i en digital turné initierad av Regeringskansliet, infrastrukturdepartementet. Inbjudna regioner under träffen var, förutom Region Västernorrland, även Region Norrbotten och Region Jämtland Härjedalen.

Västernorrlands elektrifieringslöfte på Region Västernorrlands hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Daniel Gustafsson

Länsråd, Länsstyrelsen Västernorrland