Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

31,2 miljoner kronor till sanering av Nyviks gamla sågverk

Bilden visar sågverket under sin storhetstid, 1928. Fotot tillhör Krigsarkivets fotosamlingar, flygfotografier, Aeromaterial D, nr 1276.

Bilden visar sågverket under sin storhetstid, 1928. Fotot tillhör Krigsarkivets fotosamlingar, flygfotografier, Aeromaterial D, nr 1276.

Sedan 2007 har det genomförts flertalet utredningar och provtagningar vid det gamla sågverket Nyvik. Nu har Naturvårdsverket beviljat 31,2 miljoner kronor i statliga medel för att sanera det förorenade området.

Under sena 1800-talet kunde Alnön, strax utanför Sundsvall, ses som hjärtat i ett sågverksdistrikt, med sina dåvarande 19 sågverk var man världsledande på sågade varor. Av de delar som idag finns kvar av de många sågverken består bara grunder och kajkonstruktioner. Vid ett av de gamla sågverken, Nyviks sågverk, påbörjas nu en sanering av marken för att åtgärda de områden som blivit förorenade.

Nyviks sågverk byggdes år 1867 och bedrev sin verksamhet fram till år 1939. För att behandla det trä som tillverkades på sågen valde man att doppa virket i stora kar fyllda med pentaklorfenol, en klorerad aromatisk fenol som är starkt giftig för alger, bakterier och svampar.

Naturvårdsverket bidrar med statliga medel

Efter att verksamheten stängdes igen 1939 så har åtskilliga utredningar gjorts kring området och det har visat sig att området är förorenat med både dioxin och tungmetaller. Nu har Naturvårdsverket beviljat 31,2 miljoner kronor i statliga medel för att sanera det berörda området.

-De dryga 30 miljoner kr kommer inte bara närområdet till godo i form av att det blir rent vid ytterligare en plats på Alnön. Pengarna bidrar också till länet i stort, då en mängd arbetstillfällen skapas tack vare saneringen, berättar Victoria Björklund, miljöhandläggare på Länsstyrelsen Västernorrland.

Inom delar av de aktuella området har det under de senaste åren förekommit skred, och risken för fortsatt skred är stor. Detta har lett till att en ny strandlinje kommer att anläggas längre in mot land, för att reducera risken för ytterligare skred.

Åtgärderna kommer i huvudsak att utföras under 2021 samt 2022, uppföljning genom kontroll av erosionsskydden kommer sedan att ske fram till år 2028.

Länsstyrelsens roll i arbetet med förorenade områden

Ett förorenat område är en plats som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Länsstyrelsen samordnar, prioriterar och följer upp länets arbete med förorenade områden, men bedriver även tillsyn och ger stöd till kommunerna.

Läs om Länsstyrelsen Västernorrlands arbete inom detta område på Förorenade områden,

Förorenade områden i länet

Kontakt