Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ingen lösning att skrota vattenmyndigheterna

Skummande vatten

En avveckling av vattenmyndigheterna kan endast leda till stopp och förseningar i arbetet och kommer inte att förändra de åtgärder som lantbrukare och kommunala reningsverk i slutändan behöver vidta. Det svarar de fem landshövdingarna i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 7 maj.

Det är dags för alla berörda vatten­förvaltnings­aktörer, nationellt, regionalt och lokalt att öka sitt fokus på att Sverige ska kunna leva upp till EU:s vattendirektiv och därmed få en ändamålsenlig vattenkvalitet i Sverige.

Nyligen, och för tredje gången, har vatten­myndigheterna presenterat förslag till åtgärder för att minska övergödning, miljögifter och andra betydande miljöproblem.

I samband med en artikel i Svenska Dagbladet den 3 maj meddelade ordförandena för LRF, Svenskt Vatten och SKR att det inte är möjligt att genomföra de presenterade förslagen och att det dessutom är för dyrt. I detta avseende vill vattenmyndigheterna nämna att i förslaget till åtgärdsprogram framgår tydligt att största delen av de föreslagna åtgärderna för jordbruket beräknas finansieras genom statligt stöd. Med anledning av detta föreslås i artikeln även en övergripande omorganisation och dessutom att vattenmyndigheterna bör läggas ned.

Vattenmyndigheterna är statliga myndigheter som i sedvanlig ordning arbetar helt och hållet med utgångspunkt från de beslut som fattats av EU samt av Sveriges riksdag och regering, såsom de införts i svensk lagstiftning. Det övergripande syftet med direktivet är att nuvarande och kommande generationer ska få uppleva en god vattenmiljö och en god tillgång till rent dricksvatten.

Vattenmyndigheterna tar därför fram åtgärds­program och fastställer de miljökvalitets­normer som ska nås för varje vattenförekomst.

Det är vattenmyndigheternas roll att ta fram åtgärdsprogram som bidrar till att de lokala miljökvalitetsnormerna som ska leda till förbättringar nås. Det är åtgärdsägarnas roll att se till att de åtgärder de ansvarar för genomförs.

Vi håller helt med om det som lyfts fram i artikeln om att ”framgångsrik vatten­förvaltning bygger på att skapa delaktighet”. Där vill vi informera om att vatten­myndigheterna självklart följer Sveriges långa samhällstradition om att bygga samhället underifrån. Hela vatten­förvaltningen byggs underifrån och utgår ifrån läget vid var och en av Sveriges alla vatten­förekomster. Dessutom sker arbetet i dialog med företrädare inom vattendelegationerna och övriga berörda aktörer.

Till exempel är metoden för den åtgärdsanalys som använts för jordbruket framtagen av vattenmyndigheterna i samverkan med LRF och Jordbruks­verket, med expertstöd från SLU, inom ramen för det unika projektet EU-projektet Life IP Rich Waters. I detta sammanhang är det värt att nämna att sedan hösten 2017 har vattenmyndigheterna haft ungefär 80 regelbundna möten med denna grupp, där LRF medverkat.

Det är viktigt att påminna oss om att uppifrån­perspektivet handlar om de krav som är från EU och Sveriges lagstiftare, kopplade till de mål som ska uppnås, vilka inte kan kompromissas bort. Däremot kan vi ha en dialog kring vägen dit och hur vi når målen och tillsammans.

Därför är det förvånansvärt att det i artikeln föreslås en organisatorisk avveckling av vattenmyndigheterna. En organisatorisk förändring kan endast leda till stopp och förseningar i arbetet och kommer inte att förändra de åtgärder som lantbrukare och kommunala reningsverk i slutändan behöver vidta. Dessutom visar erfarenheterna att organisatoriska förändringar sällan leder till att lösa eventuella problem.

Nu står vattenmyndigheterna och åtgärds­ägarna inför ett unikt tillfälle att leva upp till vattendirektivets krav. Det vore ett stort misstag att slarva bort den möjligheten genom att motverka varandra. Vattenmyndigheterna vill vara en medkraft och inte en motkraft. Vattenmyndigheterna anser att genom samarbete mellan myndigheter, verksamheter och kommuner kan vi komma fram till gemensamma lösningar. För att det ska fungera behövs tillit, ärlighet, respekt och vilja till samverkan för att skapa en bra vattenkvalitet för våra barn och barnbarn.

Minoo Ahktarzand
landshövding Västmanlands län, ordförande för vattendelegationen i Norra Östersjöns vattendistrikt


Anders Danielsson
landshövding Västra Götalands län, ordförande för vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt

Berit Högman
landshövding i Västernorrland, ordförande för vattendelegation i Bottenhavets vattendistrikt

Lotta Finstorp
landshövding Norrbottens län, ordförande för vattendelegationen i Bottenhavets vattendistrikt

Peter Sandwall
landshövding Kalmar län, ordförande för vattendelegationen i Södra Östersjöns vattendistrikt
Vattendelegationerna är beslutsorgan för de fem vattenmyndigheterna.

Ingen lösning att skrota vatten­myndigheterna Länk till annan webbplats.

Debattartikel - Vattenmyndigheterna bör läggas ned Länk till annan webbplats.

Kontakt