Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Västernorrland utökar arbetet med invasiva främmande arter

Jättebalsamin

Invasiva främmande djur och växter skapar stora problem för den biologiska mångfalden på grund av att de invasiva arterna tar över och tränger undan andra arter. Länsstyrelsen Västernorrland är ansvarig för att se till att bekämpningen av dessa arter genomförs i länet.

Länsstyrelsen Västernorrland har beviljats 390 000 kronor i bidrag från Naturvårdsverket för bekämpning av landlevande invasiva växter i skyddade områden. Pengarna kommer användas till upphandling av entreprenörer som får i uppdrag att genomföra bekämpningsåtgärder mot jättebalsamin. Bekämpningen av jättebalsamin kommer ske i Sundsvallsområdet, specifikt kring Norra berget, Sidsjön och Selångersån och metoden för bekämpning kommer vara marknära slåtter.

- Västernorrlands län är inte lika påverkat av invasiva arter som vissa andra län söder ut i landet, men det är fortfarande viktigt att jobba förebyggande och förhindra ytterligare spridning av de arter som redan förekommer i länet, säger Stina Welander, samordnare invasiva arter vid Länsstyrelsen Västernorrland. 

Invasiva arter får inte spridas

Jättebalsamin är med på EU-listan, vilket innebär att den inte får importeras till Sverige, spridas i naturen eller gynnas att bli fler. Arter på EU-listan från inte heller säljas eller bytas inom Sverige eller EU. Om en EU-listad art befinner sig på privat mark eller kring en fastighet är det ägaren av marken eller fastigheten som ansvarar för bekämpning av arten. I detta fall är den kommande bekämpningsåtgärden är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västernorrland och Sundsvalls kommun.

- Det är viktigt att alla hjälps åt att bekämpa spridningen av invasiva arter. Har man en invasiv art som exempelvis jättebalsamin i sin trädgård är man viktigt att ta bort den. Skulle man träffa på någon invasiv art i naturen kan man rapportera in det i exempelvis Artdatabanken så att markägare eller fastighetsägare får vetskap om att arten förekommer på marken och kan vidta åtgärder, säger Stina Welander, samordnare invasiva arter.

Fler insatser planeras

Utöver bekämpning av jättebalsamin kommer det även genomföras ett flertal andra insatser under sommaren för att bekämpa eller begränsa spridningen av invasiva arter i länet. Insatserna kommer ske i form av tillsyn, inventering, informationsinsatser och aktiv bekämpning av bland annat blomsterlupin.

Samlad information om invasiva främmande arter Länk till annan webbplats.(Naturvårdsverket.se)

Rapportera fynd av invasiva arter Länk till annan webbplats. (SLU Artdatabanken)

Kontakt