Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna bidrar till ny lagstiftning för att förhindra illegal handel via post

Utredningen om hur postlagen kan ändras i syfte att underlätta för brottsbekämpande myndigheter att förhindra illegal handel via post, är nu redovisad till ansvarigt statsråd Anders Ygeman.

Länsstyrelsen Västernorrland har medverkat i utredningens expertgrupp, detta utifrån att de fyra nordligaste länen bidragit med erfarenheter från utvecklingsarbetet Tillsammans mot nätdroger.

- Det här känns fantastiskt, att de behov och problembilder som vi förmedlat från våra mindre och glest befolkade kommuner har tagits tillvara. Det blir nu tydligare och enklare för brottsbekämpande myndigheter att ingripa mot illegala och farliga varor som skickas i postflödet, säger Ulrika Viklund brottsförebyggande samordnare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Allmänheten ger ett starkt stöd

När nuvarande postlag skrevs var internethandel och nätdroger fortfarande okända fenomen. En kartläggning som samverkansarbetet genomförde redan 2014 visade att många postombud upplever det vanligt förekommande med försändelser som innehåller narkotika och narkotikaklassade läkemedel. Den nya lagstiftningen ger förutsättningar för en bättre arbetsmiljö för dem. Länsstyrelsen har genomfört två SIFO-undersökningar 2015 och 2020 som båda visar att allmänheten ger ett starkt stöd till denna lagändring.

- Det här är en vinst för hela samhället och ett avbräck för den organiserade brottsligheten. Nu ska vi fortsätta förbereda för att lagen träder i kraft, genom att öka kunskapen och stödja olika aktörer i att ta fram nya rutiner, avslutar Ulrika Viklund.

Mer om Tillsammans mot nätdroger

Tillsammans mot nätdroger är ett samverkansarbete där polis, tull, kommuner, leverantörer och andra berörda aktörer i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten ingår. Arbetet har pågått sedan 2014 och kopplar både till mål 3 i Agenda 2030 och till Barnkonventionen. Artikel 33 innebär bland annat att Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, innefattande lagstiftningsåtgärder, för att skydda barn från olaglig användning av narkotika.

Ökade möjligheter att förhindra illegal handel via post  Länk till annan webbplats.(Regeringens pressmeddelande på regeringen.se)

Kontakt

Ulrika Viklund

Samordnare för brottsförebyggande arbete