Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Första rapporten om spår av narkotika i avloppsvatten

Resultaten från den första analysen visar att det finns spår av narkotika i avloppsvattenprover från länets alla kommuner.

I samverkan med länets kommuner har prover tagits vid 12 av länets största avloppsreningsverk. Två tredjedelar av länets befolkning är anslutna till något av verken.

De första analyserna visar att det finns spår av narkotika (cannabis, amfetamin, kokain, MDMA och det narkotikaklassade läkemedlet Tramadol) i alla kommuner.

– Det här ger en första ögonblicksbild, men vi behöver fler data för att kunna dra några slutsatser. Längre fram blir det mer intressant att kunna jämföra värden och se trender, säger Anna Karlsson som arbetar med samordning av narkotikafrågor vid länsstyrelsen Västernorrland.

Provtagningarna kommer att fortsätta till 2023. Syftet är att bidra till en breddad lägesbild till det drog- och brottsförebyggande arbetet lokalt och regionalt. Detta arbete ligger också i linje med den förnyade nationella ANDTS-strategin för 2021-2025, där fokus ligger på narkotika och narkotikaklassade läkemedel exempelvis genom en nollvision för dödsfall orsakade av läkemedels- och narkotikaförgiftningar.

– Detta är ett underlag av flera, som bidrar till en samlad lägesbild. Vi kommer fortsätta att låta analysera prover för att vidareutveckla det drog- och brottsförebyggande samarbetet i länet, säger Ulrika Viklund, brottsförebyggande samordnare, länsstyrelsen Västernorrland.

Rapporten Narkotikaspår i avloppsvatten 2020

Länsstyrelsens samordnande roll kring länets ANDTS-förebyggande arbete

Kontakt

Anna Karlsson

Länssamordnare ANDTS-frågor