Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Täktverksamhet i Ånge kommun

Kungörelse

SCA Skog AB har lämnat in en ansökan om tillstånd till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Ansökan gäller täkt av 2 000 000 ton berg och morän. SCA Skog AB planerar att bedriva täkten på fastigheterna Julåsen 3:14 i Ånge kommun.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Du kan ta del av handlingarna i ärendet på Kommunkansliet, Ånge kommun och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.

Meddelanden i ärendet införs i Sundsvalls Tidning samt hålls tillgängliga hos de som förvarar akterna.

Om du vill yttra dig ska du göra det senast den 13 maj 2021 till:

vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller

Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand

Ange diarienummer 551-11654-2020.

Kontakt

Frida Uebel

Miljösakkunnig

Margareta Östman

Miljöhandläggare