Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsammans för Västernorrlands skogar

Länsstyrelsen har tillsammans med en rad andra aktörer tagit fram ett regionalt skogsprogram. På så sätt kan vi kraftsamla för att tillsammans bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela Västernorrland.

Skogen är en fantastisk resurs som vi i Västernorrland har nyttjat under lång tid. Skogen har stora värden för oss idag ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Skogen har också stor betydelse för att möta utmaningar som klimatförändring och omställningen till ett fossilfritt samhälle. Skogsbruk och skogsindustri sysselsätter fler än någon annan näringsgren i vårt län, med undantag för offentlig sektor.

Det regionala skogsprogrammet har tagits fram i bred samverkan av aktörer som har intressen av skogen som står, brukas och avverkas, intressenter som på ett eller annat sätt förädlar skogen som växer i Västernorrland.

- Det är nu arbetet börjar med att förverkliga ambitionerna i det regionala skogsprogrammet. Det är många som arbetar med skogen som resurs i länet, en nyckel kommer vara att fortsätta samverka och dela med sig av kunskap genom levande dialoger, säger landshövding Berit Högman, tillika ordförande för skogsprogrammets styrgrupp.

I programmet har strategier med tydliga målbilder för 2030 utarbetats med fokus på Västernorrlands möjligheter. Insatserna som föreslås i det regionala skogsprogrammet delas in i fem huvudområden:

  1. Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta
  2. Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
  3. Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass
  4. Hållbart brukande och bevarande av skogen som profilfråga i svenskt internationellt samarbete
  5. Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Regionalt skogsprogram för Västernorrland: Skogen som resurs för jobb, hållbar tillväxt, brukande samt bevarande i Västernorrland

Kontakt