Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Barn och unga på sociala medier utnyttjas sexuellt

Pressmeddelande

Barn och unga i Västernorrland och Jämtland utsätts för sexuell exploatering via internet. Det börjar i många fall med sociala kontakter för att motverka ensamhet, psykisk ohälsa eller helt enkelt försörjning men det övergår sedan till sexuella övergrepp som den barnet eller den unga inte förmår förhindra. Grupper av barn och unga i redan utsatt situation blir därmed lätta byten för män som vill köpa deras kroppar. Det visar en ny rapport.

Trots att rapporten om unga som säljer sex på nätet ännu inte är publicerad, väljer vi att gå ut med informationen inför den internationella kvinnodagen den 8 mars.

Syftet med rapporten är framförallt att ge kunskapsunderlag till ansvariga myndigheter för att de ska kunna uppmärksamma och ge stöd till denna unga. Rapporten är under produktion och kommer att publiceras inom de närmaste veckorna. Utifrån det som framkommit av kartläggningen klargörs följande utvecklingsområden:

  • Verktyg behövs för att förebygga och identifiera barn och unga som riskerar att utnyttjas i prostitution.
  • För att kunna hjälpa barn och unga ur prostitutionen krävs ett individanpassat och varierat utbud av stödinsatser där de unga själva får vara med och definiera behoven. Även viktigt att uppmärksamma särskilt sårbara gruppers behov och insatser på gruppnivå.
  • God samverkan är nyckeln för att utifrån ett helhetsperspektiv både förebygga samt motverka efterfrågan och sexuell exploatering av barn och unga. Här är både stödet till den utsatte parallellt med lagföring av sexköpare viktiga beståndsdelar.
  • Rättsväsendets möjlighet att i högre grad bedriva spaningsarbete på internet är angeläget för effektivare brottsbekämpning.
  • Vuxna bör involvera sig i barnens liv på internet genom att prata om det som en naturlig del i det vardagliga livet. Här krävs ett anpassat föräldraskapsstöd.

Mer information

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland genomförde under hösten 2016 en gemensam kartläggning av internetannonser gällande prostitution. Det resulterade i rapporten Samtycke till salu.

Samtycke till salu

Kontakt

Hannah Kejerhag Oldenmark

Utvecklingsledare i arbetet mot Mäns våld mot kvinnor