Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så påverkas livsmedelskedjan av pandemin: God beredskap fortsatt viktigt

Ostar från strömmens gårdsmejeri

En del gårdsmejerier berättar om god försäljning i december.

Via digitala kanaler håller Länsstyrelsen regelbundna avstämningar med representanter från livsmedelskedjan i Västernorrland, för att få insyn i hur livsmedelsförsörjningen påverkas av pandemin. Lägesbilderna rapporteras sedan vidare till regeringen och ligger som underlag för att vi ska göra rätt insatser i rätt tid.

Vi ser en fortsatt stor smittspridning i länet vilket påverkar livsmedelskedjan på olika sätt. Det har varit en del sjukdomsfall hos både lantbrukare och entreprenörer men inga signaler om att det lett till allvarliga problem. Likt andra branscher så har en del verksamheter med koppling till livsmedelskedjan haft tufft med bemanningen. Ökad sjukfrånvaro, framförallt på grund av vab, har lett till högre arbetsbörda med minskade möjligheter till avlastning.

Konsument och marknad

Länsstyrelsens avstämningar visar att restriktionerna på grund av covid-19 fortfarande innebär ett stort tapp i livsmedelsförsäljningen till hotell och restauranger och även via marknader. När det gäller de större mejerierna kompenseras den minskade försäljningen till dessa branscher till stor del av ökad efterfrågan i dagligvaruhandel. Det är även stor efterfrågan på svenskt kött och chark från konsumenter, till och med större efterfrågan än innan pandemin. Vi ser att intresset för lokalproducerade livsmedel ökar i stort och att producenterna hittar nya vägar för att nå sina kunder. Reko-ring är ett exempel på en köp- och säljkanal som vuxit och under senaste året har antalet Reko-ringar i Västernorrland tredubblats. Även omsättningen på Reko-ringarna har ökat i Västernorrland senaste året. En del mindre gårdsmejerier rapporterar om relativt bra försäljning i december, både via Reko-ring och i gårdsbutik.

Utmaningar på grund av väder och vind

De flesta har fått in tillräckligt med vallfoder och det har över lag varit av god kvalitet. Det spannmål som har tröskats har varit av god kvalitet, men mycket står kvar på åkrarna i hela länet. Detta beror bland annat på stora regnmängder under hösten som lett till blöta marker vilket försvårat skörden. Några hästgårdar har signalerat att de behöver köpa foder, annars är det god tillgång på foder över lag. I vinter har det snöat rejält i länet och det har blåst mycket vilket ökat risken för takras. En del verksamheter har haft problem med takskottning med vattenläckor som följd.

Länsstyrelsens kontroller

Länsstyrelsen genomför stödkontroller, djurskyddskontroller samt kontroller av livsmedel och foder i primärproduktionen men på grund av rådande restriktioner är kontrollfrekvensen lägre än normalt och vi undviker fortfarande att åka ut till personer i riskgrupper. Kontroller som inte är brådskande skjuts upp tills smittspridningen minskat. De kontroller som genomförs följer gällande restriktioner.

Utifrån nuvarande läge bedömer vi att stödkontroller, djurskyddskontroller samt kontroller av livsmedel och foder i primärproduktionen kan fortgå. I samband med dessa kontroller följer Länsstyrelsen Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets rekommendationer och undviker tills vidare att göra kontroller hos personer i riskgrupper, även kontroller som inte får förbokas undviks i nuläget om det är möjligt. Länsstyrelsen tar hänsyn till eventuell oro som kan finnas även hos personer utanför riskgrupperna. I samband med den kontakt som tas vid förbokningen är det därför viktigt att föra fram om det av någon anledning är svårt att ta emot kontrollpersonalen. Länsstyrelsens personal arbetar bara om de känner sig helt friska och de följer rekommendationerna som finns om bland annat utökad handhygien. Vi håller respektfullt avstånd utan närkontakt och hälsar inte genom att ta i hand. Vid behov av uppföljande kontroll så utförs den i möjligaste mån på distans med hjälp av bilder. Frågor som uppstår och genomgång av kontrollen kan ske via telefon.

Nya regler

Under första halvåret av 2021 kommer Länsstyrelsen arbeta fokuserat med återkravsutredningar och ser över felaktiga utbetalningar av stöd, enligt beslut från EU-kommissionen. Berörda lantbrukare kommer att informeras i god tid och pengarna kommer i första hand att dras från stödet vid nästa utbetalning.

I april börjar en ny förordning att gälla, den kallas AHL (Animal Health Law) och det innebär en del förändringar för de livsmedelsproducenter som har djur. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats.

Ny djurhälsoförordning (AHL) Länk till annan webbplats.

En annan förändring är att foderföretagarregistret har flyttats från Jordbruksverket till Länsstyrelserna vilket innebär att foderföretag numera ska anmäla sig till sin länsstyrelse.

En vilja att investera

Vi ser att det finns investeringsvilja bland länets primärproducenter då det kommer in ansökningar om investeringsstöd i samma takt som tidigare, trots en tid av ovisshet kring landsbygdsprogrammet.

Strax före jul beslutade regeringen om landsbygdsprogrammets innehåll och budget för åren 2021–2022. De flesta stöden kommer finnas kvar i oförändrad form, exempel på stöd som inte tillförs nya pengar är vissa miljöinvesteringar, investeringsstödet för förnybar energi utanför jordbruket samt investeringsstöd för småskalig infrastruktur. De ansökningar som redan inkommit ligger kvar i kön och de som har skickat in en ansökan kommer bli kontaktade när handläggningen påbörjas. Mer information om förlängningsåren hittar du på Jordbruksverkets webbplats. Fram till 15 april går det även att söka jordbrukarstöd.

Förlängning av landsbygdsprogrammet Länk till annan webbplats.

Jordbrukarstöd (SAM) Länk till annan webbplats.

Pandemin är inte över

Livsmedelsföretagen i länet är små och ofta familjeföretag, de är sårbara om familjen skulle bli sjuk. Det är därför fortsatt viktigt att ha god beredskap, bland annat genom att ha rutiner nedskrivna och en plan för vem som sköter verksamheten om någon blir sjuk. Här nedan finns tips för god beredskap och även tips på fler stöd som går att söka.

Stöd till dig som verkar inom gröna näringar

Här har vi samlat en del tips och stöd till livsedelsföretagare i Västernorrland. Både gällande egen beredskap, stöttande verksamheter och riktade stöd för att klara verksamheten genom pandemin.

Hur är din beredskap?

Det är viktigt att se över sin egen beredskap genom att fundera över vilka risker som finns för just ditt företag och hur du skulle lösa dessa. För att samhället ska ha en god beredskap belyser Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) vikten av kontinuitetshantering. Det betyder att alla ska planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå vid olika störningar, till exempel vid personalbrist. På MSB:s hemsida finns stöd i kontinuitetshantering.

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB)  Länk till annan webbplats.(extern webbplats)

Viktigt att tänka på

Skriv ner dina rutiner: Om du blir sjuk ska rutiner, viktiga arbetsmoment och viktiga telefonnummer finnas nedskrivna och på plats i ladugården, eller annat lämpligt ställe.

Se över ditt nätverk: Finns det personer i din närhet som kan hjälpa till om du inte kan sköta dina djur? Tidigare anställda, grannar, släkt eller vänner. Kontakta dem och passa på att berätta om rutiner och vad som är på gång på gården.

Håll kontakten: Ring gärna grannar och kollegor, både för en pratstund, men också för att höra hur de mår och se om ni kan hjälpa varandra.

Mer information om beredskap på gård och aktuell information riktad till företag i de gröna näringarna hittar du på Lantbrukarnas riksförbunds webbplats samt i LRF:s checklista för god beredskap.

Covid-19 hos Lantbrukarnas riksförbund Länk till annan webbplats.(extern webbplats)

Checklista för god beredskap  Länk till annan webbplats.(Lantbrukarnas riksförbunds webbplats)

Stöttande verksamheter

Omsorgsgruppen i Västernorrland
De finns med som stöd vid kris, om det är på väg att bli kris, eller om du bara behöver någon att prata med. Omsorgsgruppen bidrar bland annat med stödsamtal, rådgivning och vid behov lotsar de vidare till professionell hjälp.

Omsorgsgruppen i Västernorrland  Länk till annan webbplats.(Lantbrukarnas riksförbunds webbplats)

Mer mat – Fler jobb: ett tillväxtprojekt som arbetar för att företag ska kunna växa och anställa.

matjobb.se  Länk till annan webbplats.(extern webbplats)

Grönajobb.se
Här kan du som söker arbetskraft inom gröna näringar lägga upp annonser kostnadsfritt.

Grönajobb.se  Länk till annan webbplats.(extern webbplats)

Blå stjärna
Om du vill förbereda dig på eventuell personalbrist och har frågor, eller om du hamnar i ett läge där du akut behöver personal till gården, är du välkommen att höra av dig till centralkansliet. De har utbildad personal i Västernorrland som eventuellt kan hjälpa till under en begränsad tidsperiod.

Blå stjärnans centralkansli  Länk till annan webbplats.(extern webbplats)

Riktade stöd

Omsättningsstöd
Stödet riktar sig till dig som enskild näringsidkare och har minskat omsättning på grund av pandemin. Stödet ger ersättning för 75 procent av minskad omsättning mars–juli i år, jämfört med samma tidsperiod 2019.

Omsättningsstöd till näringsidkare  Länk till annan webbplats.(Länsstyrelsens webbplats)

Företagsstöd
Utöver de riktade stöden till landsbygdsföretag finns utvecklingsstöd för näringslivet att söka. Region Västernorrland har samlat en rad länkar till olika organisationer som erbjuder företagsstöd.

Stöd till företag Länk till annan webbplats. (Region Västernorrlands webbplats)

Almi Brygglån: Almi erbjuden individuell ekonomisk rådgivning till små och medelstora företag med möjlighet till brygglån. Lånen riktar sig till bärkraftiga företag och ska vara en hjälp att ta sig igenom krisen.

Almis brygglån  Länk till annan webbplats.(Almis webbplats)

Bizmaker omställningsakuten: Erbjuder 8 timmars kostnadsfri affärscoachning till företag som vill hitta nya vägar genom krisen. Det kan till exempel vara att ta fram nya produkter eller försäljningssätt.

Omställningsakuten Länk till annan webbplats. (Bizmakers webbplats)

Utvecklingscheck: Små och medelstora företag kan söka stöd hos Region Västernorrland för att utveckla sitt företag genom bland annat inköp av maskiner/inventarier, företagsutvecklande utbildningskostnader, investeringar för digitalisering och olika konsulttjänster. Erbjudandet gäller inte primärproduktion, men kan sökas för förädling av primärprodukter till humankonsumtion, till exempel att mala mjöl eller pastörisera mjölk.

Utvecklingscheck Länk till annan webbplats. (Region Västernorrlands webbplats)

Besöksnäringen: Destination Höga Kusten och Visit Sundsvall kan erbjuda stöd och information om hur du som företagare inom besöksnäringen kan hantera krisen.

Näringslivskontoren: Även näringslivskontoret i din kommun arbetar aktivt med näringslivsfrågor och kan bistå med rådgivning och vägledning utifrån de utmaningar du som enskild företagare ställs inför.

Kontakt

Emelie Y Eriksson

Projektledare