Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Täktverksamhet i Sollefteå kommun

Kungörelse

Arise AB har lämnat in en ansökan om tillstånd till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Ansökan gäller täkt av 199 900 ton berg och morän. Arise AB planerar att bedriva täkten på fastigheten Ådals-Lidens Forsås 1:33 i Sollefteå kommun.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Du kan ta del av handlingarna i ärendet på Kommunstyrelseförvaltning, Sollefteå kommun och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.

Meddelanden i ärendet införs i Tidningen Ångermanland samt hålls tillgängliga hos de som förvarar akterna.

Om du vill yttra dig ska du göra det senast den 11 mars 2021 till:

vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller

Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand

Ange diarienummer 551-9993-2020.

Kontakt

Frida Uebel

Miljösakkunnig

Margareta Östman

Miljöhandläggare