Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Den senaste miljömålsuppföljningen för Västernorrland är klar

Vy ut höver havet från klippa i Höga kusten, Västernorrland.

Foto: Fabiola de Graaf

Den centrala slutsatsen utifrån miljömålsbedömningen 2020 är att inget av de tolv miljökvalitetsmålen som Länsstyrelsen Västernorrland bedömt på regional nivå, har uppnåtts. Samtidigt görs ett flertal konkreta och värdefulla insatser och åtgärder inom en rad målområden och har ofta stor effekt på lokal nivå.

- Genomförda åtgärder gör skillnad men är för få, säger Rebecka Bjurhall, miljömålssamordnare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Generellt är utvecklingen negativ för de mål och preciseringar som rör biologisk mångfald. Trendbedömningen för Levande skogar har ändrats från neutral till negativ. Trendbedömningen för God bebyggd miljö har ändrats från positiv till oklar. Trendbedömningen för Ett rikt växt- och djurliv har ändrats från oklar till negativ. Miljömålen Frisk luft respektive Grundvatten av god kvalitet är nära att nås, även om vi inte når målen idag.

Regional årlig uppföljning 2020 i Västernorrland Pdf, 1.2 MB. (PDF)

Samarbete utifrån Agenda 2030

De svenska miljömålen beslutades år 1999, där år 2020 sattes som ett målår för uppföljning. Nu har vi passerat 2020 och kan konstatera att vi har en bra bit kvar. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 tar sikte på året 2030 och Naturvårdsverket har aviserat att 2030 blir nästa stora hållpunkt för miljömålen.

Miljöläget kan tyckas svårt och utmaningarna många. Men vi ser att olika aktörer planerar och samarbetar allt mer utifrån Agenda 2030 och miljömålen. Medvetenheten kring miljö- och hållbarhetsfrågor ökar stadigt. Detta är viktiga förutsättningar för att kunna ta nödvändiga steg framåt. Länsstyrelsen Västernorrland och andra aktörer i länet, genomför löpande en rad mycket viktiga och bra åtgärder för miljön.

- Kraftfullt miljömålsarbete pågår hela tiden, varje dag, året om! Det finns många goda exempel att läsa om i miljömålsuppföljningen, säger Rebecka Bjurhall, miljömålssamordnare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

På den regionala miljömålsdagen som Länsstyrelsen Västernorrland arrangerade den 2 december 2020, passade vi också på att berätta om pågående miljöarbete och dess koppling till Agenda 2030. Vi lyfte bland annat HEMAB:s biogassatsning och Sundsvalls kommuns arbete med att ta fram en ny trafikstrategi.

Populärversion och vidare läsning om regional uppföljning

Miljömålssekretariatet har tagit fram en populärversion av miljömålsuppföljningen 2020 som heter Mål för miljön. Där sammanfattas miljömålsläget, beskrivs bakgrund och koppling till olika samhällsmål samt ges goda exempel på pågående insatser i länet.

Mål för miljön Länk till annan webbplats. (PDF)

På Länsstyrelsernas webbplats Regional Uppföljning och Samverkan i miljömålssystemet, RUS, kan du hitta samtliga läns regionala uppföljningstexter. På varje läns sida finns även en sammanfattning för varje mål.

Regional Uppföljning och Samverkan i miljömålssystemet Länk till annan webbplats. (extern webbplats).

Kontakt

Rebecka Bjurhall

Miljömålssamordnare, Enheten för hållbar regional utveckling