Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Täktverksamhet i Örnsköldsviks kommun

Kungörelse

Gidmarks Grus & Betong AB har lämnat in en ansökan om tillstånd till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Ansökan gäller tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken, för fortsatt täkt av naturgrus inom fastigheterna Sel 30:2, Sel 29:1, Sel 13:7 och Sel 34:2 Örnsköldsviks kommun.

Du kan ta del av handlingarna i ärendet hos Kommunledningsförvaltningen, Örnsköldsviks kommun och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.

Meddelanden i ärendet införs i Örnsköldsviks Allehanda samt hålls tillgängliga hos de som förvarar akterna.

Om du vill yttra dig ska du göra det senast den 2 mars 2021 till:
vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand

Ange diarienummer 551-5540-2020.

Kontakt

Anna-Lena Olsson

Miljösakkunnig

Ulrika Aronsson

Miljöhandläggare