Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Avfalls- och slambehandlingsanläggning i Strömsunds kommun

Kungörelse

Strömsunds kommun har lämnat in en ansökan om tillstånd till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Ansökan gäller fortsatt verksamhet vid Lidens avfalls- och slambehandlingsanläggning. Strömsunds kommun bedriver verksamheten cirka 6 km nordost om Strömsunds tätort och cirka 2,5 km in på väg som anknyter till väg E45 mellan Strömsund och Lövberga, i Strömsunds kommun.

Du kan ta del av handlingarna i ärendet på Kommunkontoret, Strömsunds kommun och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.
Meddelanden i ärendet införs i Östersundsposten, Jämtlands tidning, Länstidningen Östersund samt hålls tillgängliga hos de som förvarar akterna.

Om du vill yttra dig ska du göra det senast den 9 mars 2021 till:
vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller
Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand
Ange diarienummer 551-6382-2020.

Kontakt

Anna-Lena Olsson

Miljösakkunnig

Elin Y Andersson

Miljöhandläggare

Telefon 0611-349203