Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Provtagning för samhällsviktig verksamhet

coronavirus och provtagningstuber

För att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har symtom så snabbt som möjligt ska kunna återgå till arbete finns möjlighet till provtagning för pågående covid-19. Målsättningen är att samhällets funktionalitet ska kunna upprätthållas. Det innebär inte att alla som bedöms som samhällsviktiga kommer att erbjudas möjlighet till testning.

Erbjudandet om provtagning gäller inte alla medarbetare inom en samhällsviktig verksamhet, utan bara nyckelfunktioner. Ansvarig chef ansvarar för att informera de medarbetare som har en samhällsviktig funktion i deras verksamhet om erbjudandet.

Processen kan kortfattat beskrivas i följande steg:

 • Länsstyrelsen underrättar identifierade arbetsgivare som har medarbetare med en samhällsviktig funktion om hur de ska gå tillväga för att anmäla behovet av testning till Region Västernorrland.
 • Länsstyrelsen förmedlar en kod till arbetsgivaren.
 • Ansvarig chef ger koden till den som bedöms ha en nyckelfunktion inom samhällsviktig verksamhet.
 • Medarbetaren får instruktioner för att gå via 1177 för att beställa testet.
 • Provtagningsmaterialet hämtas av ombud på något av utlämningsställena som man ser i listan när man bokar tid.
 • Analys genomförs och resultat återkopplas direkt till medarbetaren.
 • Vid positivt provsvar får medarbetaren regler för hur hen ska förhålla sig enligt smittskyddslagen.

Så här provtar du dig Länk till annan webbplats.(Region Västernorrlands webbplats)

Observera!

Endast personer med milda symtom, som skulle kunna gå tillbaka till verksamheten om provtagningsresultatet är negativt är aktuella för provtagning.

Denna rutin ska endast användas när ordinarie testkapacitet är fullbokad och provtagning inte kan utföras på samma dag.

Vård- och omsorgspersonal provtas i nuläget på vård- och hälsocentraler och omfattas inte av denna rutin.

Vad är samhällsviktig verksamhet?

Samhällsviktig verksamhet kan i korthet beskrivas som en verksamhet som vid bortfall eller en svår störning på kort tid kan leda till en allvarlig kris i samhället. Det kan även vara verksamhet som är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

All verksamhet och arbetsuppgifter inom en organisation eller ett företag är sällan samhällsviktigt. Varje organisation och företag ska analysera och bedöma vilka delar av verksamheten som är samhällsviktig - det vill säga måste fungera vid samhällsstörningar. Den som ansvarar för verksamheten behöver också ha tagit fram en plan för vilken personal som behövs på plats för att upprätthålla verksamheten.

Länsstyrelsen har utgått från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) lista över samhällsviktig verksamhet vid nationell testning.

Inom samhällsektorn energiförsörning arbetas det med: produktion, lagring, distribution av fasta och flytande bränslen och drivmedel, produktion och distribution av el, produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla, och produktion, lagring och distribution av energigas.

Exempel på verksamhet som räknas som samhällsviktig:

 • styrning och övervakning
 • drift och felavhjälpande underhåll
 • lager och depåer
 • drivmedelstransporter och drivmedelsförsäljning.

Inom samhällsektorn finansiella tjänster handlar det om den verksamhet som behövs för att upprätthålla den finansiella sektorns tjänster till allmänhet, företag och offentlig sektor samt för att bibehålla regelefterlevnad och finansiell stabilitet.

Exempel på verksamhet som här räknas som samhällsviktig:

 • finansiell infrastruktur för betalningar, värdepappersmarknad, samt central motpartsclearing
 • riksbanken system för stora betalningar
 • banker, betaltjänstleverantörer och tredjepartsleverantörer
 • elektroniska betalningar
 • banker och kreditmarknadsbolag
 • fondbolag och allmänna pensionsfonder
 • aktie- och penningmarknad, valuta, derivat.
 • Sak-, liv-, pension-, kredit-, åter- och transportförsäkring, avseende skadereglering och utbetalningar.

Inom samhällsektorn handel och industri handlar det om: handel och industri av vikt för tillverkning, grossistverksamhet, distribution och försäljning av livsmedel, läkemedel, sjukvårdsmateriel och övrig medicinsk och medicinteknisk utrustning, handel och industri för tillverkning, grossistverksamhet, distribution och försäljning för varor vilken är direkt nödvändig för övrig samhällsviktig verksamhet.

Exempel på verksamhet som här räknas som samhällsviktig:

 • konstruktion
 • tillverkning
 • montage som är nödvändig för annan samhällsviktig verksamhet
 • handel med varor vilka är direkt nödvändiga för annan samhällsviktig verksamhet.

Inom samhällsektorn hälso- och sjukvård samt omsorg rör det sig om: all hälso- och sjukvård, omsorg, socialtjänst samt tandvård som behövs för att upprätthålla liv, hälsa och rimligt goda livsvillkor, hantering av avlidna och begravningar samt djurhälsovård för tjänstedjur.

Exempel på verksamhet som här räknas som samhällsviktig:

 • offentligt finansierad hälso- och sjukvård.
 • kommunal hälso- och sjukvård.
 • verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.
 • tandvård.
 • sjukvårdsupplysning: 1177, giftinformationscentral och läkemedelsupplysning.
 • laboratorier, inklusive tillverkning av reagenser.
 • smittskydd för djur och människor (zoonoser), epidemiologisk övervakning, smittspårning, samordning, information och utbildning.
 • läkemedelsförsörjning: tillverkning/beredning och inspektion, import, grossistlager, leverans, apotek, recepthantering, licensgivning, dosdispensering, biverkningsrapportering, batchrelease – frisläppning av läkemedel, leverantörer)
 • blod och blodkomponenter
 • sjukvårdsmateriel: tillverkning/import, leverans, beredning, godkännande och inspektion av medicinsktekniska produkter inklusive kontroll och
  grossistlager)
 • POSOM verksamhet
 • bårhus, begravningslokaler, krematorier.

Vård- och omsorgspersonal provtas i nuläget på vård- och hälsocentraler och omfattas inte av denna rutin.

Inom information- och kommunikationssektorn rör det sig om infrastruktur för elektroniska kommunikationer, framtagande och förmedling av nyheter och
samhällsinformation, och posttjänster.

Exempel på verksamhet som här räknas som samhällsviktig:

 • transmissionsnät
  1. nät och tjänsteövervakning/-styrning, incidenthantering
  2. felanmälan och felavhjälpning
  3. skydd mot fysiska och logiska intrång
  4. förmedla lägesinformation
  5. utföra uppgraderingar.
 • accessnät
  1. nät- och tjänsteövervakning/-styrning
  2. upprätthållande av viss incidenthantering och felavhjälpning.
 • DNS- och namnserver tjänster (styrning/övervakning)
 • GNSS, allmänt tillgänglig utrustning för tid och takt
 • datacenter som innehåller grunddata, befolkningsdata eller övriga data väsentliga för annan samhällsviktig verksamhet
 • journalistisk- och redaktionell verksamhet avseende nyheter, granskande och samhällsinformation inkluderat tekniskt stöd och drift av intern infrastruktur
 • insamling, sortering och utdelning av brev och paket.

Inom kommunalteknisk försörjning rör det sig om produktion, lagring och distributionsnät för dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten, insamling och hantering av avfall, och väghållning. 

Exempel på verksamhet som här räknas som samhällsviktig:

 • drift och underhåll
 • styrning/övervakning
 • provtagning
 • insamling av avfall
 • akut underhåll/ felavhjälpning
 • snöröjning.

Inom militärt försvar rör det sig omverksamhet som bedrivs i Försvarsmakten och andra myndigheter som hör till Försvarsdepartementet eller i Fortifikationsverket.

Inom livsmedelssektorn rör det sig om primärproduktion av livsmedel och foder,
berednings- och förädlingsindustri, kontroll av livsmedelsproduktion och
produktionskök kopplade till annan samhällsviktig verksamhet. 

Exempel på verksamhet som här räknas som samhällsviktig:

 • animalieproduktion, inklusive primärproduktion
  1. foderframställning
  2. avelsverksamhet
  3. insatsvaror, dricksvattenförsörjning
  4. krisledningsfunktioner, operativa ledningscentraler
  5. teknisk service
  6. mattransporter
  7. avfallshantering
  8. destruktionskapacitet.
 • växtodling, inklusive primärproduktion
  1. krisledningsfunktion
  2. teknisk service, avfallshantering, växtrådgivning och laboratorier
  3. diagnostik och analys av farliga ämnen och destruktionsanläggningar.
 • slakterier, mejerier, kvarnar, bagerier med mera.
 • import av livsmedel, råvaror, ingredienser, insatsvaror etcetera.
 • framställning av rå- och insatsvaror
 • laborativ analysverksamhet
 • kontrollmyndigheter och offentlig livsmedelskontrollverksamhet i samband med slakt, styckningsverksamhet och gränskontroll samt kommunernas arbete med RASFF och utbrottshantering
 • storkök, som tillhandahåller mat till annan samhällsviktig verksamhet
 • grossistverksamhet, distributionscentraler för livsmedel
 • livsmedelstransporter
 • livsmedelshandel.

Inom offentlig förvaltning rör det sig om riksdag och regering, Regeringskansliet samt myndigheterna under riksdagen, bevakningsansvariga myndigheter i de delar som rör krishantering, krisberedskap och totalförsvar, Myndigheter som är nödvändiga för att upprätthålla funktionerna i 3 §, regionernas förvaltning, kommunernas förvaltning, statlig ekonomihantering, och barnomsorg och utbildning inom skolväsendet.

Exempel på verksamhet som här räknas som samhällsviktig:

 • Regeringskansliet och myndigheterna under riksdagen
 • den verksamhet inklusive ledning och administrativt stöd som krävs för att kunna fortsätta bedriva sin samhällsviktiga verksamhet.
 • hos bevakningsansvariga myndigheter:
  1. intern styrning (kris- och krigsledningsorganisation),
  2. aktörsgemensam samverkan, kommunikation, operativ verksamhet och
  3. andra specifika uppgifter som tilldelats myndighet som är av betydelse för
  krisberedskap och krishantering.
 • länsstyrelsernas förvaltning
  1. intern styrning (kris- och krigsledningsorganisation)
  2. aktörsgemensam samverkan, kommunikation
  3. uppgifter enligt förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter, förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.
 • kommunernas och regionernas förvaltning, den verksamhet, inklusive ledning och administrativt stöd, som krävs för att kommunen/regionen ska
  kunna fortsätta bedriva sin samhällsviktiga verksamhet
 • statlig ekonomihantering, löneutbetalningar och fakturahantering
 • skola och annan pedagogisk verksamhet.

Inom skydd- och säkerhetssektorn rör det sig om rättsväsendet, migrationsverkets förvar, statlig och kommunal räddningstjänst, bevakningstjänster, värdetransporter, tull och gränsbevakning, och alarmeringscentraler som betjänar
räddningstjänst, polis samt hälso- och sjukvård. 

Exempel på verksamhet som här räknas som samhällsviktig:

 • polis
 • åklagare
 • domstolar
 • kriminalvård
 • kustbevakning
 • offentliga försvarare, offentliga biträden och målsägarbiträden i mål med tvingande tidsfrister
 • alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis, omsorg och- eller hälso- och sjukvård
 • bevakningstjänster avseende skyddsvakter, väktare, ordningsvakter
 • kommunal räddningstjänst inklusive deltidsanställda
 • sjöräddning, flygräddning, och övrig statlig
  räddningstjänst.

Inom socialförsäkringar rör det sig om den verksamhet som behövs för att
upprätthålla utbetalning av pensioner, arbetslöshetsförsäkringar, socialförsäkringar och liknande förmåner och ersättningar. 

Exempel på verksamhet som här räknas som samhällsviktig:

 • administration och utbetalning av sjukförsäkring, föräldraförsäkring, försörjningsstöd, lönegaranti, studiemedel.

Inom transportsektorn rör det sig om person- och godstrafik med samtliga transportslag (luft, sjö, järnväg och väg) som behövs för att upprätthålla övrig
samhällsviktig verksamhet.

Exempel på verksamhet som här räknas som samhällsviktig:

 • statlig och kommunal infrastruktur
 • trafikledning, sjötrafikinformationstjänst, lotsning
 • isbrytning, underhåll, farledsservice
 • kollektivtrafikens fordon, förare, uppställning/uppläggningsplats, trafikledning etcetera.
 • särskilda persontransporter, färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts.

Relevanta stödfunktioner som samhällsviktig verksamhet är särskilt beroende av för att kunna upprätthållas på en acceptabel nivå.

Exempel på verksamhet som här räknas som samhällsviktig:

 • ledningsfunktioner
 • IT-support
 • kommunikation
 • fastighets och lokalservice
 • lokalvård
 • varuförsörjning av kritiska varor och materiel
 • måltidstjänster
 • tvätt av skyddskläder
 • säkerhetsfunktioner
 • tillstånds- och tillsynsverksamhet.

Bedömningsstöd

Länsstyrelsen har tagit fram ett bedömningsstöd som ska avgöra om den anställda som behöver provtas ska använda sig av den särskilda rutinen för samhällsviktig verksamhet.

 Bedömningsstöd samhällsviktig verksamhet för provtagning av covid-19 Pdf, 168.5 kB.

Om verksamhetsansvarig chef bedömer att den anställde behöver provtas beställer sedan den anställde själv provtagning via 1177:s egenprovtagning. För att göra en sådan beställning behövs en särskild kod som skickas ut till verksamhetsansvariga chefer.

Egenprovtagning covid-19 Länk till annan webbplats.(Region Västernorrlands webbplats)

Länsstyrelsens vägledning och bedömning

Länsstyrelsen Västernorrland ansvarar för vilka verksamheter som är samhällsviktiga. Länsstyrelsen bistår Regionen och berörda verksamhetsföreträdare med de koder som ska användas vid provtagningen.

Endast den som ansvarar för en samhällsviktig verksamhet, som på kort tid kan leda till en allvarlig kris i samhället om den inte fungerar, ska använda sig av denna rutin. Den som är verksamhetsansvarig ansvarar också för att göra bedömningen av verksamhetens behov och för att prioritera i egen organisation innan provtagning.

Denna rutin ska endast användas när ordinarie testkapacitet är fullbokad och provtagning inte kan utföras på samma dag.

Jag har en fråga om samhällsviktig verksamhet

 • Skicka inga uppgifter eller frågor om symtom och sjukdomstillstånd till Länsstyrelsen.
 • Skicka inga detaljerade uppgifter om verksamheten.

Om en fråga kring samhällsviktig verksamhet skulle uppstå kontaktar den verksamhetsansvarige länsstyrelsen. Vid frågor som rör sjukdomsbild eller andra vårdfrågor, var vänlig kontakta 1177 Vårdguiden.

1177 Vårdguiden Region Västernorrland Länk till annan webbplats. (extern webbplats)

Kontaktuppgifter:

E-post: samordningsstab.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Samhällsviktig verksamhet är en verksamhet som vid bortfall eller en svår störning på kort tid kan leda till en allvarlig kris i samhället. Det kan även vara verksamhet som är nödvändig eller viktig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras.

All verksamhet och arbetsuppgifter inom en organisation eller ett företag är sällan samhällsviktigt. Varje organisation och företag bör analysera och bedöma vilka delar av verksamheten som är samhällsviktig - det vill säga måste fungera vid samhällsstörningar.

Ta först del av information och instruktioner på här ovan.

Om du som verksamhetsansvarig anser att du har en samhällsviktig verksamhet, som på kort tid kan leda till en allvarlig kris i samhället om den inte fungerar, och du har inte fått någon kod utskickad ska du kontakta länsstyrelsen.

Enskilda medarbetare ska inte kontakta länsstyrelsen.

E-post: samordningsstab.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Nej. Det är den verksamhetsansvarige som använder länsstyrelsens bedömningsstöd för att i varje given situation bedöma om medarbetaren ska erbjudas provtagning. Skyddet av liv och hälsa samt upprätthållandet av samhällets funktionalitet ska särskilt att beaktas i bedömningarna.

Endast personer med milda symtom, som skulle kunna gå tillbaka till verksamheten om provtagningsresultatet är negativt är aktuella för provtagning.

Denna rutin ska endast användas när ordinarie testkapacitet är fullbokad och provtagning inte kan utföras på samma dag.

Nej. Det är den som är verksamhetsansvarig som med hjälp av bedömningsstödet avgöra om du ska provtas eller inte. Inte enskilda medarbetare. Enskilda medarbetare ska föra en dialog med sin chef.

Denna rutin ska endast användas när ordinarie testkapacitet är fullbokad och provtagning inte kan utföras på samma dag.

Har du testats positivt för covid-19 - eller bor tillsammans med någon som har det? Har du symtom men kan inte provta dig? Här finns råd om hur länge du ska stanna hemma, du som bor i Västernorrland.

Hur länge ska jag stanna hemma?  Länk till annan webbplats.(1177.se)

För skolor och förskolor innebär detta inte att all personal har tillgång till provtagning för samhällsviktig verksamhet.

För att du som är arbetar på skola eller förskola ska prioriteras för provtagning krävs både:

 • Att du är tillräckligt frisk för att kunna komma tillbaka jobbet ifall du inte har covid-19.
 • Att personalsituationen är så pass ansträngd att verksamheten riskerar att behöva stänga om inte personal så snart som möjligt kan återgå till arbetet.

Huvudmännen för verksamheten ansvarar för att i första hand göra omprioriteringar så att förskolan/skolan kan hållas öppen.

Vård- och omsorgspersonal provtas i nuläget på vård- och hälsocentraler och omfattas inte av denna rutin.

Det är den som är verksamhetsansvarig som med hjälp av bedömningsstödet ska avgöra om du ska provtas eller inte. Denna rutin ska endast användas när ordinarie testkapacitet är fullbokad och test inte kan utföras på samma dag.

Kontakt