Skyfallsliknande regn i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om två nya reservat och ett utvidgat reservat i länet

Grovgreniga tallar  i en del av Hjältabergets naturreservat.

Hjältabergets naturreservat består i stora delar av urskogsartad skog med höga naturvärden. Här finns exempelvis gamla grovgreniga tallar. Foto: Pekka Bader

Den 9 december 2020 fattade landshövdingen Berit Högman beslut om två nya naturreservat i Örnsköldsviks respektive Sollefteå kommun. Då fattades också beslut om utvidgning av ett reservat i Sollefteå Kommun.

Reservaten bildas med syftet att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, närmare bestämt barrnaturskogar av olika slag. Totalt omfattar de tre reservaten 112 hektar varav 86 hektar är produktiv skogsmark. Med de nya reservatsbesluten finns det nu 221 naturreservat i Västenorrland. Mer information om respektive reservat finns att läsa i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur:

Skyddad natur Länk till annan webbplats. (Naturvårdsverkets webbplats)

Hjältabergets naturreservat

Hjältabergets naturreservat i Sollefteå kommun är cirka 49 hektar stort och ligger en dryg halvmil väster om Sollefteå centrum. Hjältaberget består i stora delar av urskogsartad skog med höga naturvärden. Höjderna karaktäriseras av gamla grovgreniga tallar och stående och liggande tallved. I bergsluttningarna och svackorna växer välskiktad äldre granskog med gott om granlågor och en rik vedsvampflora. Skogarna ska huvudsakligen lämnas att utvecklas fritt. Talldominerade delar kan komma att naturvårdsbrännas men är inte prioriterat i dagsläget. Diarienummer: 511-8469-2018.

Kornsjö fjällskogs naturreservat

Äldre granskog i Kornsjö fjällskog.

Kornsjö fjällskog utgörs av en äldre granskog. Foto: Pekka Bader

Kornsjö fjällskog i Örnsköldsviks kommun ligger inom friluftsområdet Nätra fjällskog, beläget nordost om Skuleberget och strax norr om Västanåhöjdens naturreservat. Reservatet är 34 hektar stort och utgörs av en äldre granskog med den hotade laven långskägg. Just utanför reservatet ligger Kornsjöbodarna, en av flertalet före detta fäbodar i Nätra fjällskog tillhörande byarna runt om. Fäboddriften pågick under nästan två sekel från mitten av 1700-talet. Mellan fäbodarna går de gamla fäbodstigarna som än i dag nyttjas men nu av vandrare och skidåkare. Vintertid dras skidspår upp längs en del av dessa leder.

Reservatet ska lämnas till att utvecklas fritt efter naturligt förekommande processer. Diarienummer: 511-311-2016.

Utividgning av Högbergets naturreservat

Snötäckt mark och en äldre tallskog med tydliga brandspår i Högbergets naturreservat.

Högbergets naturreservat inrättades som reservat 2007 för att skydda en brandpräglad naturskogsmiljö. Reservatet utökas nu med 29 hektar av likartad skog med äldre tallskogar. Foto: Kristin Lindström

Högbergets naturreservat, beläget just norr om Resele i Sollefteå kommun, inrättades som reservat 2007 för att skydda en brandpräglad naturskogsmiljö. Reservatet utökas nu med 29 hektar av likartad skog, det vill säga äldre tallskogar med tydliga brandspår. Totalt efter utökningen är reservatet nu 222 hektar stort. Det utvidgade området har också en mindre lövbränna med gott om äldre aspar. I de fuktigare svackorna växer äldre, flerskiktad granskog.

Även utvidgningen ska skötas med naturvårdsbränningar för att värna den brandpräglade miljön och arterna knutna till öppnare, varmare miljöer. Diarienummer: 511-2747-19.

Kontakt

Kristin Lindström

Naturvårdshandläggare