Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länet utvärderar sin samverkan under pandemin

Pressmeddelande

Idag är den regionala utvärderingen av den gemensamma hanteringen av covid-19 i Västernorrland klar. Utvärderingen, som gäller första halvåret 2020, är beställd av Länsstyrelsen Västernorrland i samråd med en regional ledningsgrupp bestående av länsstyrelsens, regionens och kommunernas högsta beslutsfattare på tjänstemannanivå. Utvärderingen handlar om att säkerställa ett lärande i den regionala krishanteringen och att motiv till ställningstaganden och beslut inte ska glömmas bort.

Effekterna av pandemin har påverkat samhällets alla delar och det har därför varit särskilt viktigt att titta på hur aktörerna i Västernorrland har lyckats hantera informationsdelning och samverkan i gränsytorna mellan kommuner, region och länsstyrelse. Samverkansperspektivet är fokus då det långsiktiga resultatet av bekämpandet av pandemin är beroende av just helhetsperspektiv och aktörssamverkan.

- Det finns mycket att lära från den här tiden, och flera av utmaningarna som rapporten pekar på är säkert inte unika för Västernorrland, utan kan ge ledtrådar i hur vi har riggat strukturen för vår krisberedskap, och hur vi möjligen kan bli bättre rustade inför kommande samhällskriser, säger Daniel Gustafsson, länsråd Länsstyrelsen Västernorrland.

Några slutsatser och lärdomar från utvärderingen:

  • Även om kommunikationen med allmänheten har varit utmanande att hantera vid införande av åtgärder, särskilt i de fall när kommuner gör olika, så har samtliga aktörer haft en etablerad och god relation med lokal media och hög interaktion med allmänheten via hemsida och sociala medier. De flesta har även haft utpekade talespersoner som har figurerat i exempelvis informativa videoklipp.
  • Beredskapen för samverkan i länet i form av planer, övningar och stabsarbete har inte varit direkt anpassade för ett långdraget förlopp såsom en pandemi. Länet behöver säkerställa att samtliga aktörers beredskapsplaner är synkroniserade, uppdaterade och anpassade för ett långdraget förlopp med tydliga ansvars- och rollfördelningar mellan respektive aktör.
  • Förväntningarna på samordning och samverkan har varit höga, men förväntningarna har också skiljt sig mellan aktörerna. Flera aktörer i länet har i vissa avseenden haft behov av mer stöd än vad samverkan mellan aktörerna i Västernorrland har kunnat erbjuda.
  • Beslut har fortsatt tagits i de vanliga leden, det vill säga att ansvaret för beslut i sakfrågor legat kvar hos den aktör som även innan hade ansvaret för verksamheten. Det har samtidigt funnits förväntningar om att gemensamma beslut skulle kunna tas i större utsträckning än det gjordes.
  • Det har funnits flera anledningar till att samverkan och samordning i vissa fall brustit i hanteringen av covid-19 i Västernorrland. En faktor har varit att de snabba förändringarna i läget från en dag till en annan har krävt att beslut som varit av stor vikt för olika verksamheter har behövts fattas snabbt för att kunna kommuniceras och implementeras. Tidspressen har begränsat möjligheterna att i god tid samordna besluten i länet.

- Vi är i en historisk period då vår förmåga att hantera en omfattande samhällskris prövas. Resultaten från utvärderingen pekar på de utmaningar som vi gemensamt har i länet. Vi har ett bra samarbete idag men kan påtagligt förbättra roller, ansvarsfördelning och vår gemensamma krishantering utifrån det. Det är ett arbete som vi ser fram emot, säger Andreaz Strömgren, kommunchef Timrå kommun.

- Samtidigt som vi blickar framåt och på de åtgärder vi kan göra framöver så ligger fokus tveklöst just nu på att mildra effekterna av pandemin som slår hårt mot Västernorrland, säger Åsa Bellander, regiondirektör Region Västernorrland.

Kontakt

David Öjelid

Beredskapshandläggare