Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inget av de tolv miljökvalitetsmålen har uppnåtts i Västernorrland

Fotograf: Lars-Ove Jonsson

Den centrala slutsatsen utifrån miljömålsbedömningen 2020 är att inget av de tolv miljökvalitetsmålen som länsstyrelsen bedömt på regional nivå, har uppnåtts. Sammanfattningsvis är läget allvarligt. Samtidigt görs ett flertal konkreta och värdefulla åtgärder inom en rad målområden och har ofta stor effekt på lokal nivå. Det vill säga genomförda åtgärder gör skillnad, men är för få.

Detta framkommer när Länsstyrelsen i Västernorrlands län denna vecka presenterar sin årliga regionala uppföljning av Sveriges miljömål och det övergripande generationsmålet. Miljömålen är en viktig nyckel för att nå Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen. Samtliga 21 läns bedömningar sammanställs årligen i mars av Naturvårdsverket.

- Läget är allvarligt och tiden är knapp om vi ska lyckas vända utvecklingen och uppnå målen innan år 2030, säger Landshövding Berit Högman.

- Vi befinner oss i vår tids största utmaning. Om vi ska kunna lämna över en planet som mår bra till kommande generationer krävs kraftsamling och mod. Innovation, investeringar och nya arbetssätt. Vi kan om vi vill, fortsätter Berit Högman.

Läget i Västernorrland

Generellt är utvecklingen negativ för de mål och preciseringar som rör biologisk mångfald. Trendbedömningen för Levande skogar har ändrats från neutral till negativ. Trendbedömningen för God bebyggd miljö har ändrats från positiv till oklar. Trendbedömningen för Ett rikt växt- och djurliv har ändrats från oklar till negativ. Miljömålen Frisk luft respektive Grundvatten av god kvalitet är nära att nås, även om vi inte når målen idag.

- En viktig förutsättning för att komma framåt i miljömålsarbetet är att alla, aktörer och invånare, arbetar åt samma håll. Vi blir bättre och bättre på att samverka i länet, det är positivt. Det är summan av de lokala åtgärderna som ger de storskaliga effekterna, säger Rebecka Bjurhall, miljömålssamordnare på Länsstyrelsen Västernorrland.

Miljömålsdagen och arbetet framåt

Onsdagen den 2 december är den regionala miljömålsdagen. Länsstyrelsen bjuder in till ett digitalt seminarium för att bland annat presentera årets resultat av miljömålsbedömningen.

- Vi kommer att visa på hur miljömålen är en viktig del av Agenda 2030 och hur olika mål synkar och förstärker varandra, inspireras av goda exempel i länet och prata om hur vi arbetar vidare med hållbarhetsarbetet i Västernorrland för att nå resultat, säger Rebecka Bjurhall.

Även om resultaten i årets bedömning kan kännas nedslående så kan och bör vi sporras att göra mer. Många bra åtgärder och initiativ pågår, ofta på lokal nivå och ibland kanske i det fördolda. Vissa åtgärder ser vi inte heller resultatet av här och nu, utan först senare. Mjuka insatser, såsom utbildningsinsatser, är sådant som inte direkt syns eller kan mätas.

- Hållbarhetsarbetet handlar i väldigt stor utsträckning om att åstadkomma beteendeförändringar inom både det offentliga och privata. Och sådant tar tid. Lyckas vi på miljöområdet, kommer det även att rassla inom flera andra samhällsmål, exempelvis inom folkhälsa och friluftsliv. Vi har allt att vinna på att öka takten, säger Rebecka Bjurhall.

Kontakt

Rebecka Bjurhall
Miljömålssamordnare
rebecka.bjurhall@lansstyrelsen.se

Magnus Jensen
magnus.jensen@lansstyrelsen.se
Telefon 0611-34 90 17

Årlig bedömning av miljökvalitetsmål

Samtliga länsstyrelser gör årligen en bedömning av Sveriges miljökvalitetsmål. Dels så bedöms uppfyllelsen av målen och dels utvecklingstrenden i miljön för målen. Därtill ingår som en viktig del i uppföljningen en redovisning av åtgärder som under året genomförts för miljömålen till följd av statliga styrmedel och egna initiativ hos olika aktörer. Uppföljningen utgör underlag till den nationella uppföljning som lämnas till regeringen av Naturvårdsverket i mars 2021. Dessutom utgör den en källa till kunskap om miljöarbetet och miljötillståndet i länet som alla kan ta del av.

Sveriges miljömål Länk till annan webbplats. (extern webbplats om svenskt miljöarbete)

Kontakt