Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Internationella mansdagen: Tillsammans för jämställdhet

En man håller sin bäbis i sin famn.

I dag är det Internationella mansdagen. Sedan 1999 infaller den årligen den 19 november. Dagen fokuserar på mäns hälsa, uppmärksammar mäns bidrag till samhället och lyfter fram manliga förebilder. Män som grupp dominerar fortfarande i samhällets översta skikt, samtidigt som de är mer utsatta än kvinnor inom vissa områden.

Jämställdhetsarbetet har sin grund i kvinnors kamp för att få samma rättigheter och möjligheter som män. Om fler pojkar och män engagerade sig i jämställdhetsarbetet skulle det ge vinster för alla, såväl kvinnor och flickor, som pojkar och män inom flera viktiga samhällsområden.

Maktbalans upprätthålls genom normer

Jämställdhet är en fråga om makt. Ojämställdhet består i att män som grupp är överordnad kvinnor som grupp. Den maktbalansen upprätthålls bland annat genom de normer för kvinnor och män, maskulinitet och femininitet, som vi gemensamt skapar i vardagen.

Män som grupp dominerar fortfarande i samhällets översta skikt, exempelvis inom den politiska, kulturella och ekonomiska eliten och har därmed företräde inom en rad områden jämfört med kvinnor. Statistik visar dock att män är mer utsatta än kvinnor inom vissa områden.

  • Majoriteten av de som misstänks och utsätts för våld är män.
  • Män söker inte vård eller hjälp i samma uträckning som kvinnor, särskilt när det handlar om psykisk ohälsa.
  • Fler män skadas eller dör i olyckor.

Länsstyrelsens arbete

Länsstyrelsen Västernorrland bedriver ett systematiskt våldspreventivt arbete tillsammans med andra aktörer. Arbetet utgår från Jämställdhetsmyndighetens handbok: Inget att vänta på som bygger på ett kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete med utgångspunkt i ett ifrågasättande av maskulinitet och våld.

Vi behöver tillsammans reflektera och utmana föreställningar om vad det är att vara en riktig man, och utifrån det driva ett jämställdhetsarbete som förändrar och ifrågasätter begränsande normer för maskulinitet.

Kontakt

Jenny Långström

Särskilt sakkunnig i jämställdhet