Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Livsmedelsproduktionen i länet:
Intresset för lokal mat fortsätter öka

Ett glas mjölk framför ladugård

Foto: Maria Tjärnström

Via digitala kanaler håller Länsstyrelsen regelbundna avstämningar med representanter från livsmedelskedjan i Västernorrland, för att få insyn i hur produktionen påverkas av pandemin. Lägesbilderna rapporteras sedan vidare till regeringen och ligger som underlag för att vi ska göra rätt insatser i rätt tid.

Vi ser en ökning av sjukdomsfall i länet igen, vilket påverkar livsmedelskedjan på olika sätt. Vi ser en viss ökning i sjukfrånvaro, framförallt när det gäller vård av barn, både på gårdar och slakteri. Länsstyrelsens avstämningar visar att restriktionerna på grund av covid-19 fortsatt innebär ett stort tapp i livsmedelsförsäljningen till hotell och restauranger och även via marknader. Försäljningen till hotell och restauranger har visserligen ökat en aning sedan innan sommaren men tappet är fortfarande stort jämfört med förra året. När det gäller mejeriprodukter kompenseras den minskade försäljningen till dessa branscher till stor del av ökad efterfrågan i dagligvaruhandel. Det är även stor efterfrågan på svenskt kött och chark från konsumenter, till och med större efterfrågan än innan pandemin. Vi ser att intresset för lokalproducerade livsmedel ökar i stort och att producenterna hittar nya vägar för att nå sina kunder. Reko-ring är ett exempel på en köp- och säljkanal som vuxit, under året har antalet Reko-ringar i Västernorrland tredubblats.

Pandemin är inte över

Innan sommaren fanns oro för sjukdomsfall och personalbrist på gårdsnivå, bland annat kring skörden. Vi har dock klarat oss bra under sommaren men kan konstatera att pandemin inte är över. Livsmedelsföretagen i länet är små och ofta familjeföretag, därför blir de sårbara om familjen skulle bli sjuk. Det är därför fortfarande viktigt att på gårdsnivå ha god beredskap, bland annat genom att ha rutiner nedskrivna och en plan för vem som sköter verksamheten om någon blir sjuk.

Blöta marker försvårar

Det har varit relativt bra skörd i år även om skörden varit ojämn i länet, bland annat på grund av vårens isbränna. De flesta har fått in tillräckligt med vallfoder och det har över lag varit av god kvalitet. Det spannmål som har tröskats har varit av god kvalitet, men mycket står kvar på åkrarna i hela länet och kommer troligtvis inte att tröskas. Detta beror bland annat på stora regnmängder och blöta marker vilket försvårat skörd. Därför ses en risk för brist på halm i vinter. De blöta markerna försvårar även utkörningen av gödsel och vi förutspår ett ökat antal ansökningar om dispens kopplat till att köra gödsel på frusen mark.

En vilja att investera

Länsstyrelsen ser att det finns investeringsvilja bland länets primärproducenter. Trots kännedom om att det i nuläget inte finns någon budget i landsbygdsprogrammet kommer ansökningar om investeringsstöd in i samma takt som tidigare. En förlängning av landsbygdsprogrammet för år 2021–2022 är på gång med en ny budget för bland annat investeringsstöd. När i tiden och hur mycket pengar det rör sig om finns dock ingen information om i nuläget.

Kritik från EU

Sverige får kritik från EU-kommissionen på grund av sen hantering av återkrav av stöd. Återkrav för stödåren 2015 till 2019 ska vara handlagda till september 2021. Det innebär att länsstyrelserna kommer att jobba med att utreda och besluta om återkrav i ärenden där för mycket pengar har betalats ut. Återkraven kan till exempel bero på avvikelser som att arealen är mindre än den sökta eller att djur inte har varit korrekt märkta eller rapporterade. Berörda lantbrukare kommer att informeras i god tid och pengarna kommer i första hand att dras från stödet vid nästa utbetalning.

Länsstyrelsens kontroller

Länsstyrelsen har gjort färre kontroller än vanligt under sommaren och vi undviker fortfarande att åka ut till personer i riskgrupper.

Utifrån nuvarande läge bedömer vi att stödkontroller, djurskyddskontroller samt kontroller av livsmedel och foder i primärproduktionen kan fortgå. I samband med dessa kontroller följer Länsstyrelsen Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets rekommendationer och undviker tills vidare att göra kontroller hos personer i riskgrupper, även kontroller som inte får förbokas undviks i nuläget om det är möjligt. Länsstyrelsen tar hänsyn till eventuell oro som kan finnas även hos personer utanför riskgrupperna. I samband med den kontakt som tas vid förbokningen är det därför viktigt att föra fram om det av någon anledning är svårt att ta emot kontrollpersonalen. Länsstyrelsens personal arbetar bara om de känner sig helt friska och de följer rekommendationerna som finns om bland annat utökad handhygien. Vi håller respektfullt avstånd utan närkontakt och hälsar inte genom att ta i hand. Vid behov av uppföljande kontroll så utförs den i möjligaste mån på distans med hjälp av bilder. Frågor som uppstår och genomgång av kontrollen kan ske via telefon.

Film om läget i livsmedelsbranschen

Viola Hall från Skäggsta gård och Magnus Isaksson från Lövberg gårdsproduktion berättar hur coronapandemin har påverkat försäljningen.

Stöd till dig som verkar inom gröna näringar

Här har vi samlat en del tips och stöd till livsedelsföretagare i Västernorrland. Både gällande egen beredskap, stöttande verksamheter och riktade stöd för att klara verksamheten genom pandemin.

Hur är din beredskap?

Det är viktigt att se över sin egen beredskap genom att fundera över vilka risker som finns för just ditt företag och hur du skulle lösa dessa. För att samhället ska ha en god beredskap belyser Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) vikten av kontinuitetshantering. Det betyder att alla ska planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå vid olika störningar, till exempel vid personalbrist. På MSB:s hemsida finns stöd i kontinuitetshantering.

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB)  Länk till annan webbplats.(extern webbplats)

Viktigt att tänka på

Skriv ner dina rutiner: Om du blir sjuk ska rutiner, viktiga arbetsmoment och viktiga telefonnummer finnas nedskrivna och på plats i ladugården, eller annat lämpligt ställe.

Se över ditt nätverk: Finns det personer i din närhet som kan hjälpa till om du inte kan sköta dina djur? Tidigare anställda, grannar, släkt eller vänner. Kontakta dem och passa på att berätta om rutiner och vad som är på gång på gården.

Håll kontakten: Ring gärna grannar och kollegor, både för en pratstund, men också för att höra hur de mår och se om ni kan hjälpa varandra.

Mer information om beredskap på gård och aktuell information riktad till företag i de gröna näringarna hittar du på Lantbrukarnas riksförbunds webbplats samt i LRF:s checklista för god beredskap.

Covid-19 hos Lantbrukarnas riksförbund Länk till annan webbplats.(extern webbplats)

Checklista för god beredskap  Länk till annan webbplats.(Lantbrukarnas riksförbunds webbplats)

Stöttande verksamheter

Omsorgsgruppen i Västernorrland
De finns med som stöd vid kris, om det är på väg att bli kris, eller om du bara behöver någon att prata med. Omsorgsgruppen bidrar bland annat med stödsamtal, rådgivning och vid behov lotsar de vidare till professionell hjälp.

Omsorgsgruppen i Västernorrland  Länk till annan webbplats.(Lantbrukarnas riksförbunds webbplats)

Mer mat – Fler jobb: ett tillväxtprojekt som arbetar för att företag ska kunna växa och anställa.

matjobb.se  Länk till annan webbplats.(extern webbplats)

Grönajobb.se
Här kan du som söker arbetskraft inom gröna näringar lägga upp annonser kostnadsfritt.

Grönajobb.se  Länk till annan webbplats.(extern webbplats)

Blå stjärna
Om du vill förbereda dig på eventuell personalbrist och har frågor, eller om du hamnar i ett läge där du akut behöver personal till gården, är du välkommen att höra av dig till centralkansliet. De har utbildad personal i Västernorrland som eventuellt kan hjälpa till under en begränsad tidsperiod.

Blå stjärnans centralkansli  Länk till annan webbplats.(extern webbplats)

Riktade stöd

Omsättningsstöd
Stödet riktar sig till dig som enskild näringsidkare och har minskat omsättning på grund av pandemin. Stödet ger ersättning för 75 procent av minskad omsättning mars–juli i år, jämfört med samma tidsperiod 2019.

Omsättningsstöd till näringsidkare  Länk till annan webbplats.(Länsstyrelsens webbplats)

Företagsstöd
Utöver de riktade stöden till landsbygdsföretag finns utvecklingsstöd för näringslivet att söka. Region Västernorrland har samlat en rad länkar till olika organisationer som erbjuder företagsstöd.

Stöd till företag Länk till annan webbplats. (Region Västernorrlands webbplats)

Almi Brygglån: Almi erbjuden individuell ekonomisk rådgivning till små och medelstora företag med möjlighet till brygglån. Lånen riktar sig till bärkraftiga företag och ska vara en hjälp att ta sig igenom krisen.

Almis brygglån  Länk till annan webbplats.(Almis webbplats)

Bizmaker omställningsakuten: Erbjuder 8 timmars kostnadsfri affärscoachning till företag som vill hitta nya vägar genom krisen. Det kan till exempel vara att ta fram nya produkter eller försäljningssätt.

Omställningsakuten Länk till annan webbplats. (Bizmakers webbplats)

Utvecklingscheck: Små och medelstora företag kan söka stöd hos Region Västernorrland för att utveckla sitt företag genom bland annat inköp av maskiner/inventarier, företagsutvecklande utbildningskostnader, investeringar för digitalisering och olika konsulttjänster. Erbjudandet gäller inte primärproduktion, men kan sökas för förädling av primärprodukter till humankonsumtion, till exempel att mala mjöl eller pastörisera mjölk.

Utvecklingscheck Länk till annan webbplats. (Region Västernorrlands webbplats)

Besöksnäringen: Destination Höga Kusten och Visit Sundsvall kan erbjuda stöd och information om hur du som företagare inom besöksnäringen kan hantera krisen.

Näringslivskontoren: Även näringslivskontoret i din kommun arbetar aktivt med näringslivsfrågor och kan bistå med rådgivning och vägledning utifrån de utmaningar du som enskild företagare ställs inför.

Kontakt

Emelie Y Eriksson

Projektledare