Publiceringsdatum: 18 september 2020

Senast uppdaterad: fredag 18 september, 08.00

Snöskoterdemontering i Östersunds kommun

Kungörelse

White Powder AB har fått tillstånd enligt miljöbalken till skoterdemontering.

Beslutet fattades den 16 september 2020 av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland. Demonteringen kommer ske på fastigheten Grytan 3:26 i Östersunds kommun.

Du kan ta del av beslutet samt övriga handlingar i ärendet på Kommunstyrelsen, Östersunds kommun och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligt överklaga det till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. Ditt överklagande måste senast den 21 oktober 2020 ha kommit in till: vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand.
Ange diarienummer 551-1172-2020.

Kontakt

Elin Y Andersson

Miljöhandläggare

Telefon 0611-349203