Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Plan för hantering av nya utbrott av Covid-19 i Västernorrland

Regeringen har gett länsstyrelserna uppdraget att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella vid eventuella nya utbrott av covid-19. Under måndagen den 10 augusti skickade Länsstyrelsen Västernorrland in underlaget till Länsstyrelsen i Halland som i nära samverkan med centrala myndigheter, såsom MSB och Sveriges Kommuner och Regioner, ansvarar för att sammanställa och leverera länsstyrelsernas sammanställda plan till regeringen den 1 september.

- Genom det här uppdraget ska vi bidra till en så god beredskap som möjligt i länet och arbetet ger oss bättre förutsättningar att minimera effekterna av eventuella nya utbrott av covid-19 i Västernorrland, säger Joakim Kruse tf länsråd vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Med stöd av och dialog med representanter från Region Västernorrland och länets kommuner har en plan utarbetats som innehåller förslag och exempel på insatser som kan bli aktuella inom länsstyrelsens ansvarsområde vid eventuella nya utbrott i länet. Den regionala lägesbilden som sammanställs varje vecka har varit ett viktigt redskap i arbetet med att identifiera åtgärder och insatser som kan behöva genomföras framåt.

- Planen som vi idag skickat in är ett första utkast och en början på ett viktigt arbete som kommer att fortsätta i dialog och samverkan med länets aktörer under hösten. Planen kan komma att revideras och länsstyrelsen ser ett behov av att övriga aktörer utarbetar egna planer för de scenarier som Folkhälsomyndigheten har tagit fram, säger Joakim Kruse.

Folkhälsomyndighetens scenarier som utgångspunkt

Utgångspunkten i arbetet har varit Folkhälsomyndighetens scenarier för hur smittspridningen kan komma att utvecklas under hösten. Utifrån bland annat hur människors liv och hälsa och hur samhällets funktionalitet påverkas redogör planen övergripande för hur identifierade insatser praktiskt ska kunna genomföras, vilken aktör som är huvudsakligt ansvarig för respektive insats samt hur samverkan ska ske.

Insatser för de olika scenarierna kan sammanfattat beskrivas som att det vid scenario 1, som förväntas innebära snabb ökning av smittspridning som avtar för att sedan öka igen, finns behov av att kunna mobilisera insatser snabbt för att minska effekterna av lokal smittspridning medan det vid scenario 2, som innefattar en mer utdragen och jämn smittspridning över en längre tid, handlar om insatser för att bygga långsiktig planering som är hållbar över tid.

- Ett exempel är insatser för att säkerställa skyddsutrustning. Vid scenario 1 kan akuta behov uppstå i enskilda kommuner eller verksamheter som föranleder snabbt inkallade möten och omfördelning av resurser bland aktörer i länet medan det vid scenario 2 handlar om att bygga långsiktiga planer och säkerställa lagerhållning av skyddsmaterial över tid, säger Joakim Kruse.

Länsstyrelsen erfar att det under hela krisen funnits en stor samarbetsvilja och solidaritet mellan länets aktörer.

- Det borgar för att det finns goda förutsättningar för länets krisarbete, även om det hela tiden finns lärdomar att dra för att bli bättre och mer effektiva. Vi hoppas naturligtvis att planerna för värre situationer inte ska behöva sättas i verket och att vi alla hjälps åt för att minska smittspridningen genom att fortsätta följa riktlinjerna, hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk, avslutar Joakim Kruse, tf länsråd vid länsstyrelsen.


Kontakt