Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vecka 28

Folksamling med varningsmärke.

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs. I Västernorrland följer vi rekommendationerna i stort, avvikelser ser vi främst när det gäller att hålla avstånd.

– Avsikten med underlaget är att följa upp ett antal representativa platser i länet, där vi ser risker för smittspridning. Bevakningen är inte heltäckande, men den ger indikationer kring hur myndigheternas rekommendationer efterlevs, säger Daniel Gustafsson, länsråd vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Rapportering och insamling till detta underlag gjordes under vecka 28. Rapporten bygger på information från länets samtliga kommuner, polismyndigheten, destinationsbolag Höga Kusten, Turistbyrå Sundsvall och Timrå samt Länsstyrelsen Västernorrland.

– På regional nivå visar underlagen att efterlevnaden generellt sett är hög. Men det finns utmaningar även i Västernorrland, framför allt människors benägenhet att hålla avstånd till varandra. Det visar sig till exempel kvällstid på restauranger och serveringar. Situationen är fortsatt allvarlig och det är viktigt att vi följer rekommendationerna, fortsätter Daniel Gustafsson.

Vidtagna åtgärder

När det gäller åtgärder har kommunerna i länet informerat serveringsställen om föreskrifterna och genomfört tillsyn. När det gäller tillsyn av efterlevnad vid serveringsställen finns en ny lag från och med 1 juli 2020 där kommunerna, vid sidan av tillsyn, även har befogenheter att meddela förelägganden och förbud som krävs för att lagen och föreskrifterna ska följas.

Information om tillsyn av efterlevnad vid serveringsställen. Länk till annan webbplats.

Polisen har hanterat enstaka allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

– Vi ser också flera informationsinsatser, till exempel har flera kommuner och Länsstyrelsen Västernorrland satt upp skyltar på olika platser, bland annat med uppmaningar om att hålla avstånd, tvätta händerna och att man ska stanna hemma om man känner sig sjuk, säger Daniel Gustafsson.

Efterlevnaden på nationell nivå

Sammanställningen nedan grundar sig på lägesbilder från 19 av Sveriges 21 länsstyrelser. Den nationella sammanställningen avser vecka 27.

Flera kommuner i landet har identifierat stora brister i efterlevnaden, speciellt under kvällstid och i samband med alkoholförtäring. Det rapporteras också om en trötthet att hålla avstånd och att följa rekommendationer.

Allvarliga brister i efterlevnaden

Ett stort antal kommuner har identifierat allvarliga brister i efterlevnaden vid serveringsställen, framförallt under kvällstid och i samband med alkoholförtäring. Detta gäller även vid badplatser/stränder, restauranger och matbutiker. Borgholm och Mörbylånga på Öland rapporterar om en besvärlig situation av efterlevnaden.

En trötthet i att följa rekommendationer

Flera län rapporterar om en trötthet i alla åldersgrupper att hålla avstånd och följa rekommendationer. Personer i åldern 70+ vistas i allt för stor omfattning vid platser där människor samlas och unga följer inte rekommendationerna i samma utsträckning som andra åldersgrupper.

Periodvis trängsel i kollektivtrafiken

Det är generellt sett en god efterlevnad av Folkhälsomyndighetens riktlinjer i kollektivtrafiken. De problem som rapporteras är periodvis trängsel på bussar och tåg, exempelvis vid rusningstid och till badplatser och stränder vid soligt väder. Resenärer tycks heller inte ha anpassat sina restider utanför rusningstider.

Om länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Efterlevnad av rekommendationer för sommaraktiviteter Länk till annan webbplats.

Kontakt