Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Västernorrland följer efterlevnaden av rekommendationer i länet

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att följa hur länens befolkning och verksamheter efterlever rekommendationerna som finns för inrikesresor och sommaraktiviteter. I Västernorrland tar länsstyrelsen hjälp av andra aktörer i länet och vi rapporterar löpande i vårt arbete med regional lägesbild.

– Uppdraget är ett sätt för regeringen att skapa sig en bild av hur efterlevnaden ser ut. Utifrån den bilden kan regeringen sedan agera och till exempel ändra rekommendationerna, vid behov. Det vi alla vill uppnå är att skapa medvetenhet och på så sätt minska spridningen av coronaviruset, säger Jenny Lindgren, tillförordnat länsråd vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Exempel på områden som lyfts i regeringsuppdraget är badplatser, besöksmål och butiker. Om besökare håller avstånd, om det finns information om gällande rekommendationer och om det finns möjlighet att tvätta händerna, är exempel på uppgifter som samlas in.

– Avsikten med insamlingen är att följa upp ett antal representativa platser i länet, där vi ser risker för smittspridning. Bevakningen kommer inte att vara heltäckande, men kommer att kunna ge indikationer kring hur myndigheternas rekommendationer efterlevs, säger Jenny Lindgren.

Det egna ansvaret ligger kvar

Det är var och ens ansvar att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter om covid-19.

Om det i rapporteringarna visar sig att rekommendationerna inte efterlevs, kan länsstyrelsen i dialog med regioner, kommuner och smittskyddsläkare lyfta behov av att vidta åtgärder till regeringen. Länsstyrelsen har inte möjlighet att vidta åtgärder på plats, mer än att sprida information om aktuella rekommendationer, riktlinjer och råd i samverkan med regioner, kommuner och andra aktörer.

När det gäller tillsyn av serveringsställen finns en ny lag från och med 1 juli 2020 där kommunerna, vid sidan av tillsyn, även har befogenheter att meddela förelägganden och förbud som krävs för att lagen och föreskrifterna ska följas.

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Västernorrland följer själv upp efterlevnaden i länets nationalpark och ett antal välbesökta naturreservat. Om du har frågor eller information att lämna om dessa områden kan du kontakta oss via naturvårdshandläggare Johanna Öhrling: johanna.ohrling@lansstyrelsen.se

Ingår i arbetet med den regionala lägesbilden

Uppföljningen av efterlevnad kommer att redovisas i den regionala lägesbilden, en gång i veckan. Redan nu finns ett fungerande arbete i länet med att skapa en regional lägesbild. Lägesbilden skickar Länsstyrelsen Västernorrland vidare till regeringen och nationella myndigheter.

Läs mer om vårt arbete med lägesbilden på vår webbsida för samlad information om coronapandemin. Länk till annan webbplats.

Arbetet med lägesbilden gör Länsstyrelsen Västernorrland tillsammans med till exempel länets kommuner, Region Västernorrland, Kollektivtrafikmyndigheten och Polismyndigheten.

Nedan hittar du mer information om uppdraget:

Efterlevnad av rekommendationer för sommaraktiviteter Länk till annan webbplats.

Kontakt