Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utmaningarna fortsätter att vara många för länets bostadsmarknad

Stuga i sommargrönska.

Nu har Bostadsmarkandsanalys 2020 för Västernorrlands län sammanställts. Den visar att utmaningarna för bostadsmarknaden i Västernorrland fortsätter att vara mångfacetterade.

- Vi påverkas av både lokala och regionala utmaningar samt av nationell politik och globala trender, konstaterar ansvarig handläggare Johan Åkesson vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Urbanisering och mottagande av nyanlända skapar lokala utmaningar och möjligheter samtidigt som lagar och nationell bostadspolitik ger förutsättningar för hur de kan bemötas. Bostadsförsörjning är mer än bostadsbyggande. Länsstyrelsen bedömer att en bostadsförsörjning för alla - även för de som inte har möjlighet att köpa eller hyra en nyproducerad bostad - kommer att kräva stor ansträngning av såväl länets kommuner som verksamma aktörer på bostadsmarknaden liksom av staten.

- Ytterligare en dimension i samhällsbygget och att balansera bostadsförsörjningen är att det inte bara handlar om att bygga hus. Det handlar om människor och deras möjligheter att bo och leva i Västernorrland. Våra arbetsmarknader har inte lika stark förmåga att rekrytera och behålla ny personal som kommuner i andra län, med en annan struktur på arbetsmarknaden, säger Johan Åkesson.

Kommuner med en bostadsmarknad i obalans

Av kommunernas inrapporterade svar i Boverkets bostadsmarknadsenkät (BME) 2020 framgår att drygt hälften av kommunerna i länet, på ett eller annat sätt, har en bostadsmarknad i obalans. Några har underskott utifrån ett högt inflyttningstryck andra för att existerande bostäder inte matchar efterfrågan. Det är tydligt att situationen på bostadsmarknaden ofta skiljer sig åt inom en kommun men även mellan kommuner i länet. Kommuner gör också olika bedömningar av vilka möjligheter eller förväntningar det finns på den lokala bostadsmarknaden.

Årlig redovisning till Boverket och regeringen

Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys grundar sig i stor omfattning på kommunernas svar i BME 2020, som besvarades av kommunerna i slutet av 2019 och i början av 2020. Analysen grundar sig även på de dialogmöten som länsstyrelsen haft med respektive kommun. Bostadsmarknadsanalys 2020 för Västernorrlands län vänder sig till regering, riksdag och aktörer som kommuner, byggföretag och andra som intresserar sig för bostadsmarknadens utveckling i ett regionalt perspektiv.

Bostadsmarknadsanalys 2020

Rapporten är en årlig redovisning till Boverket och regeringen i enlighet med länsstyrelsernas uppdrag i förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser. Länsstyrelsens förhoppning är att rapporten kan fungera som underlag i fortsatt konstruktiva samtal mellan alla parter. Samtal som leder fram till förslag på vad och hur vi kan göra för att få en bättre bostadsmarknad i Västernorrlands län.

- Det kommer att vara en fortsatt stark efterfrågan av hyresrätter i länets kommuner. Hyresrätten som bostadsform är mycket viktig i samhället. Den utgör ofta både första och sista steget i den ”bostadskarriär” den största andelen människor gör under sin livstid och är viktig för att åstadkomma de flyttkedjor som leder till en dynamisk lokal bostadsmarknad, säger Johan Åkesson.

Kontakt

Johan Åkesson

Handläggare bostadsfrågor

Stina Pettersson

Enhetschef, Samhällsbyggnadsenheten