Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klartecken för största vattenvårdssatsningen någonsin i Sverige

Pressmeddelande

Ett unikt samarbete mellan Länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten har i dagarna fått grönt ljus. EU-projektet Ecostreams for LIFE med en budget på 179 miljoner kronor och en tidsplan som spänner mellan år 2021-2026 blir det största vattenvårdsprojektet i sitt slag Sverige någonsin.

Restaureringsarbetet kommer genomföras i Öreälven med flera biflöden till Storforsen ovanför Örträsk i Västerbotten, Ammerån, Åre och Rörström i Jämtland samt Moälven och Hemlingsån i Västernorrland. De tre länsstyrelserna kommer samarbeta tätt i arbetet med återställningen av flottledsrensade vattendrag.

- Vi tror att det här så småningom kan bidra till landsbygdsutveckling på flera sätt genom bättre fiske för bofasta och fler turister i bygden, säger Ingemar Näslund, Länsstyrelsen Jämtland.

- Det känns jätteroligt att påbörja ett samarbete med Västernorrland och Jämtland eftersom vi är tre län med liknande gemensamma utmaningar vi alla behöver ta tag i. Det finns stora behov av att genomföra åtgärder för att återskapa naturlighet i våra vattendrag och det finns mycket kvar att göra. Vi kommer också kunna ha gott kompetensutbyte och lära av varandra. säger Roger Vallin, Länsstyrelsen Västerbotten.

Insatser för bevarande av hotade arter

Tusentals mil vattendrag i framför allt norra Sverige blev rensade under flottningsepoken. Efter att flottningen avslutades kvarstod de negativa ekologiska och biologiska effekterna på vattenmiljöer och flera restaureringsprojekt, bland annat ReBorN LIFE och Triple Lakes, har genomförts för att återställa vattendragen till sitt naturliga skick.

Åtgärderna i Ecostreams är ett steg på vägen att nå flera miljömål, som levande sjöar och vattendrag. De är också en viktig pusselbit i arbetet med att bevara hotade arter som flodpärlmussla, lax och utter.

- I projektet kommer vi att förbättra förutsättningarna för att kunna stärka populationer av hotade arter som lax och flodpärlmussla. Det kommer göras genom åtgärder för att förbättra och öka mängden livsmiljöer samt odla flodpärlmussla, men också genom att upplysa olika aktörer som verkar kring vattendragen om hur ekosystemen fungerar och vilka värden som finns i Natura 2000-områdena. Efter projektet kommer vi ha restaurerat över 140 kilometer vattendrag som kommer ha en avsevärt bättre möjlighet att vara hem för flodpärlmussla och laxyngel, säger Fredrik Schaerström, Länsstyrelsen Västernorrland.

Projektpartners är bland annat Havs- och vattenmyndigheten och Trafikverket tillsammans med flera skogsbolag, kommuner, organisationer, Sportfiskarna och universiteten i Karlstad och München. Länsstyrelsen Västerbotten står som projektägare i projektet som startar 2021 och pågår fram till 2026.

- Det känns fantastiskt roligt att vårt Havs- och vattenmiljöanslag kan bidra till att nå miljökvalitetsmålen genom att restaurera dessa skadade ekosystem. Den uppväxling vi får genom EU:s Life fond gör att vi kan åstadkomma så mycket mer miljönytta och med tiden bättre fiskemöjligheter, säger Per Olsson, biträdande avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten

Logotyp EU Life
Natura 2000 logotyp

Kontaktpersoner:

Jenny Lindgren, enhetschef
Länsstyrelsen Västernorrland
Telefon: 072-528 69 20

Roger Vallin, biträdande enhetschef
Länsstyrelsen Västerbotten
Telefon: 070-344 73 28

Ingemar Näslund, vattenstrateg
Länsstyrelsen Jämtland
Telefon: 070-233 52 25

Press:

Linnéa Ivarsson, kommunikatör Länsstyrelsen Västerbotten
Telefon: 010-225 43 74

Claes Ahlström, kommunikatör Länsstyrelsen Jämtland
Telefon: 010-225 32 03

Jenny Lindgren, enhetschef Länsstyrelsen Västernorrland
Telefon: 072-528 69 20

Monica Forsell, kommunikationschef Havs- och Vattenmyndigheten
Telefon: 010-698 60 04

Kontakt