Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler ärenden om våld i nära relationer – Läget i länet 2020-06-10

Bildmontage: Västernorrland markerat på Sverigekarta samt bild på virus.

Coronapandemin har lett till en ökad isolering, vilket kan leda till utsatthet och att människors rättigheter kränks på olika sätt. En kommun i länet ser en ökning av inkommande ärenden om våld i nära relation.

Coronapandemin påverkar allas vardag. Våra dagliga rutiner förändras och de fysiska och sociala kontakterna minskar. Detta går också att se i lägesbilden som länsstyrelsen sammanställer.

För senaste veckan rapporterar Sundsvalls kommun att antalet inkommande ärenden om våld i nära relation har ökat. Det har även antalet anmälningar om barn som misstänks fara illa, så kallade orosanmälningar. Lägesbilden utgår från hur situationen ser ut för tillfället, vilket gör att läget kan ändras från vecka till vecka. 

– Barnen är särskilt utsatta. Vi behöver ta ett stort ansvar och uppmärksamma barn som på olika sätt påverkas av situationen som coronaviruset skapar. Det är viktigt att veta att orosanmälningarna brukar öka inför sommaren. Det som är mer oroande nu är att barnen efter skolavslutningen är mer isolerade jämfört med tidigare år, med färre personer i omgivningen som kan uppmärksamma deras utsatthet, säger Hannah Kejerhag Oldenmark, utvecklingsledare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Fortsatt personalbortfall inom vissa yrkesgrupper

I lägesbilden beskriver också kommunerna personalbortfall inom vård och omsorg, förskola och skola samt socialtjänst. Även det påverkar situationen för länets medborgare. Kommunerna omfördelar löpande personal för att stärka upp mer belastad verksamhet. Samtidigt visar lägesbilden att polisens verksamhet inte är påverkad av coronapandemin.

– Det är viktigt att veta att det finns hjälp att få, även om ansvariga myndigheter är belastade. Under coronapandemin har länsstyrelsen och kommunförbundet påskyndat framtagandet av en länsgemensam webbsida med bland annat information om hur olika former av våld kan se ut. Där finns också information om var i samhället man kan få stöd, skydd och hjälp. Informationen behöver nå både utsatta och personer som kan finnas i omgivningen, som kan vara ett stöd. Såklart också den som utövar våldet, säger Hannah Kejerhag Oldenmark.

Se tidigare nyhet, film och sammanställning av vilket stöd som finns. Länk till annan webbplats.

På webbplatsen Västernorrland mot våld Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vad våld kan vara, kontaktvägar i länet och nationellt. Där finns även information om hur du kan gå tillväga om du är orolig för att barn eller ungdomar far illa.

Övergripande lägesbild

Länsstyrelsen samlar in uppgifter utifrån flera perspektiv i lägebilden. Till exempel inom områden som liv och hälsa, ekonomi och näringsliv samt rättssäkerhet. Den samlade bedömningen av den totala situationen i länet, är att påverkansgraden ligger på en måttlig nivå, det vill säga nivå två på en femgradig skala. Läs mer om arbetet med länets lägesbild och påverkansgraderna på vår samlingssida om coronapandemin Länk till annan webbplats..

Vissa kommuner rapporterar att de inte längre har några bekräftade fall på särskilda boenden. Vi har inte behövt fördela skyddsutrustning under vecka 23.

På Region Västernorrlands webbplats Länk till annan webbplats. får du aktuell information om antal bekräftade fall, totalt antal som vårdas på sjukhus, antal som vårdas på IVA samt antal avlidna i Västernorrlands län.

Kontakt