Publiceringsdatum: 2 juni 2020

Senast uppdaterad: tisdag 22 september, 14.57

Samlad information om den rådande coronapandemin

Bilden är ett kollage som föreställer ett äldre par som tittar på en dator, viruskroppar samt en kvinna som drar en resväska.

Här samlar vi information om coronapandemin som är kopplad till länsstyrelsens verksamhet. Vi samlar också viktiga länkar till andra aktörer i den här krisen.

Så påverkar coronaviruset samhället

Den samlade bedömningen i länet 22 september 2020 är att påverkansgraden ligger på en måttlig nivå, det vill säga nivå två på en femgradig skala. Fem av sju kommuner i Västernorrland uppger att påverkansgraden ligger på en måttlig nivå medan Region Västernorrland och två kommuner uppger påverkansgraden Ingen påverkan.

5. Kritisk påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls ej. Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig.

4. Allvarlig påverkan

En eller två av följande kriterier är uppfyllda: Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls ej, Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig.

3. Betydande påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls endast till viss del. Tillgängliga resurser är ansträngda. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig.

2. Måttlig påverkan

En eller två av följande kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls endast till viss del. Tillgängliga resurser är ansträngda. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig.

1. Ingen påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls. Tillgängliga resurser är tillfyllest. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter ej övermäktig.

Måttlig påverkan beror framför allt på personalbortfall och ökad arbetsbelastning inom vård och omsorg, samt förskola och skola.

Region Västernorrland rapporterar att de har nått taket för egenprovtagningen. Länsstyrelsen Västernorrland noterar att det i vissa fall är svårt att beställa tid för PCR-provtagning och att svaren ibland dröjer.

Länet har en betydande påverkan gällande varsel, arbetslöshet och näringsliv. Många företag bedömer att pandemin kommer att ha stor eller avgörande betydelse för verksamheten även på lång sikt. Arbetslösheten bland ungdomar och utrikesfödda i Västernorrland har ökat. Länet påverkas av att flera företag har varslat personal, totalt rör det sig om cirka 1300 personer.

På Region Västernorrlands webbplats får du aktuell information om antal bekräftade fall, totalt antal som vårdas på sjukhus, antal som vårdas på IVA samt antal avlidna i Västernorrlands län. På 1177.se finns information om provtagning.

Aktuellt läge covid-19 i Västernorrlandlänk till annan webbplats

Lämna prov för covid-19 länk till annan webbplats

En positiv utveckling innebär inte att faran är över. Det här är en kris där vi alla kan påverka utvecklingen, därför är det viktigt att fortsätta följa riktlinjer, rekommendationer och råd från ansvariga myndigheter.

En beskrivning av hur länsstyrelsen arbetar med lägesbilden finns längre ner på den här webbsidan.

Följ händelseutvecklingen utifrån pålitliga källor. Vid händelser som väcker oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information. Nedan har vi samlat länkar till pålitliga källor.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige. Webbplatsen uppdateras hela tiden.

Folkhälsomyndighetens startsidalänk till annan webbplats

Frågor och svar om covid-19länk till annan webbplats (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Frequently asked questions about the coronavirus 2019-nCoVlänk till annan webbplats (Public health agency of Sweden's website)

Samlingsplats för krisinformation på krisinformation.se

Krisinformation.se är en samlingsplats för krisinformation från svenska myndigheter.

Krisinformation.se startsidalänk till annan webbplats

Om du vill ha uppdaterad information kan du också följa krisinformation.se i sociala medier, till exempel på Facebook, Instagram och Twitter.

Nationellt informationsnummer och sjukvårdsrådgivning

Sök i första hand information i pålitliga, digitala kanaler, se länkar och rekommendationer ovan. Om du ändå har generella frågor kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13, där frågor besvaras dygnet runt. Ring bara sjukvårdsrådgivningen 1177 om du har symtom, inte vid allmänna frågor.

Regeringens beslut och initiativ

Regeringens beslut och initiativ med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd

Hur vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer är helt avgörande för hur stor smittspridningen blir i Sverige. Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att följa hur länens befolkning och verksamheter efterlever rekommendationerna som finns för inrikesresor och sommaraktiviteter. I ett tillägg till uppdraget ska länsstyrelserna även sprida information om vikten av att följa råd och rekommendationer. I det ingår även att lyfta fram exempel på lyckade åtgärder.

Enligt den samlade lägesbilden för länet, 22 september 2020, är efterlevnaden generellt sett god bland länets restauranger, kaféer, butiker, gym med mera. I de fall efterlevnaden rapporteras som låg eller medel är det allmänhetens benägenhet att hålla avstånd som brister.

Länsstyrelsen Västernorrland ser också flera goda exempel på åtgärder för att minska smittspridningen. Några exempel är:

  • dialog och samverkan mellan kommun, lokala föreningar och näringsliv
  • riskbedömning gjord av föreningar i samband med att de bokar kommunala lokaler för arrangemang
  • anpassningar inom idrotts- och kulturverksamheter, till exempel gruppstorlek, föräldranärvaro, lokaler, träningstider etcetera
  • distansarbete där bristen på socialt umgänge kompenseras med digitala gruppavstämningar, fikapauser och träningstillfällen.

Nedan hittar du övergripande information om uppdraget:

Efterlevnad av rekommendationer för sommaraktiviteterlänk till annan webbplats

Näringsliv och regional utveckling

Smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Coronapandemin pågår fortfarande och alla i Sverige har ett ansvar att fortsatt följa föreskrifterna som finns för att undvika och minska smittspridning i samhället. Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020.

Artikel: Länsstyrelsen redo att stödja kommunerna vid skärpt tillsyn på serveringsställenlänk till annan webbplats

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledninglänk till annan webbplats

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Ansökningstiden för detta stöd är nu över.

Hyresvärdar som gett rabatt på hyran till hyresgäster i utsatta branscher kunde från 1 juli 2020 till 31 augusti 2020 ansöka om ekonomiskt stöd, detta enligt ett regeringsbeslut. Totalt i landet har det kommit in knappt 33 500 ansökningar, varav 958 inom Västernorrland och Jämtland. Länsstyrelsen arbetar för fullt med handläggning av ansökningarna.

Sju länsstyrelser har uppdraget att handlägga och fatta beslut om stödet. Länsstyrelsen Västernorrland hanterar ansökningar om stöd för fastigheter i Jämtlands och Västernorrlands län. Förordning om statligt stöd där vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran, gäller till 31 december 2020.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Lönegaranti för dig som arbetstagare

Lönegaranti är ett skydd för dig som arbetstagare när din arbetsgivare har gått i konkurs eller går igenom en rekonstruktion och du inte får ut din lön.

Lönegaranti

Påverkan på stiftelser

För dig som vill bilda en ny stiftelse eller förvaltar en stiftelse och undrar om eller hur det eventuellt påverkas av pandemin, finns tillägget Vanliga frågor och svar med anledning av covid-19 på sidan för Stiftelser.

Stiftelser

På regeringens webbplats hittar du samlad information om beslut och initiativ som regeringen fattar, med anledning av nya coronaviruset.

Regeringens information till företagarelänk till annan webbplats

Tillväxtverket har samlat information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid- 19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Läs mer hos verksamt.selänk till annan webbplats

På Jordbruksverkets webbplats finns frågor och svar om sjukdomen covid-19 som berör jordbruk, fiske och landsbygd.

Mer information på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Har du material eller tjänster att erbjuda under coronapandemin? Det kan du anmäla till Myndigheten i samhällsskydd och beredskaps (MSB) resursportal.

Har du stöd att erbjuda?länk till annan webbplats

Livsmedel, jordbruk och veterinär

Aktuella artiklar som rör livsmedel, jordbruk och veterinär:

Ökade risker med att köpa hund i coronatiderlänk till annan webbplats

Du är ansvarig för dina djur om du blir sjuk

Livsmedelsproduktionen i länet: Vi ser att intresset för lokal mat ökar

Läs om anpassning av fältkontroller under rådande pandemi på sidan för Jordbrukarstöd.

Jordbrukarstöd

Sociala frågor

Risker för social problematik och utsatthet

Länsstyrelserna ska, utifrån kommunernas bedömning, sammanställa eventuella risker för social problematik och utsatthet med anledning av coronapandemin.

Länsstyrelserna ska, utifrån kommunernas bedömning, sammanställa eventuella risker för social problematik och utsatthet med anledning av coronapandemin. Detta enligt ett regeringsuppdrag från 10 juni 2020. Lägesbilderna ska även sammanfatta kommunernas planerade, eller redan vidtagna, åtgärder med syfte att minska riskerna.

Länsstyrelsen Västernorrland har redan ett fungerande arbete med att skapa en regional lägesbild som vi skickar till regeringen och nationella myndigheter. I vårt arbete med lägesbilden samlar vi in information från länets kommuner, Region Västernorrland och andra aktörer. Läs mer om vårt arbete med lägesbilden längre ned på denna webbsida.

Rapporteras vid två tillfällen

Sammanställningen av social problematik och utsatthet rapporteras in vid två tillfällen. En gång i slutet på juni 2020 och en 30 september 2020.

Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Halland och genomförs i samverkan med Socialstyrelsen och i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner och andra relevanta aktörer.

Läs regeringens pressmeddelande om detta uppdrag.länk till annan webbplats

Till dig som behöver stöd

En ökad isolering kan leda till utsatthet och att människors rättigheter kränks på olika sätt. I dessa tider behöver vi därför vara särskilt uppmärksamma och värna samhällets mest utsatta grupper.

I följande artikel kan du se en film och få en sammanfattning av vilket stöd som finns: Stötta särskilt utsatta i en särskild situation

Informationsmaterial utifrån risken för ökad utsatthet på grund av coronaviruset finns på sidan för Social hållbarhet.

Social hållbarhet

Om pågående integrationsprojekt

Information till projektägare med anledning av coronapandemin och pågående integrationsprojekt finns på sidan för Integration.

Integration

Friluftsliv och jakt

Länsstyrelsen följer myndigheternas riktlinjer, anpassar verksamheten och förstärker informationsinsatser till besökare vid de större besöksanläggningarna i vår nationalpark och våra reservat.

Läs mer om vad du behöver tänka på när du vistas i naturen på webbsidan nedan. Där finns också information om vår digitala naturvägledning samt länk till Svenska Jägareförbundets webbsida med rekommendationer för jakt under coronapandemin:

Vistas i naturen under coronapandemin

Livshändelser

Under rådande situation går det att begära anstånd om senare kremering och askspridning. Detta görs hos Skatteverket, men mer information finns på sidan Sprida ut aska.

Sprida ut askalänk till annan webbplats

Andra uppdrag till länsstyrelsen med anledning av coronapandemin

Storskalig provtagning

Regeringen har avsatt medel för utökad provtagning och även gett länsstyrelserna uppdraget att skapa förutsättningar för, och stötta regionerna i, storskalig provtagning för covid-19.

Länsstyrelsens uppdrag är att utifrån regionens behov, bidra i arbetet med att skapa förutsättningar för testning av alla med symtom. Vilken roll länsstyrelserna i landet får kan skilja sig beroende på regionens behov i aktuellt län.

Upparbetad kontakt och redovisning i lägesbilden

Det finns en upparbetad kontakt mellan Länsstyrelsen Västernorrland och Region Västernorrland om behov skulle uppstå. I dagsläget finns det inget uttalat behov från regionens sida gällande länsstyrelsens stöd i detta uppdrag.

Provtagningskapaciteten i länet ska också rapporteras regelbundet. Redan nu finns ett fungerande arbete i länet med att skapa en regional lägesbild. Lägesbilden skickar Länsstyrelsen Västernorrland vidare till regeringen och nationella myndigheter. Läs mer om vårt arbete med lägesbilden längre ned på den här webbsidan.

På regeringen webbplats kan du läsa mer om detta uppdrag.länk till annan webbplats

Säkra tillgången på skyddsutrustning

Sedan april 2020 ligger ett uppdrag hos länsstyrelserna där syftet är att hjälpa kommunerna i att säkra tillgången på skyddsutrustning. Det finns en överenskommelse i länet om att dela med sig utifrån behov och tillgång.

Plan inför nya utbrott av covid-19

Antalet personer som blir allvarligt sjuka i covid-19 har minskat den senaste tiden men enligt Folkhälsomyndigheten finns det risk för att nya lokala och regionala utbrott blossar upp i Sverige. Länsstyrelserna har därför, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), fått i uppdrag av regeringen att ta fram en plan inför nya utbrott av covid-19. Länsstyrelsen Västernorrland lämnade in sin planering 10 augusti. Den 1 september lämnades den nationella och övergripande planen för länsstyrelserna in till regeringen.

Artikel: Plan för hantering av nya utbrott av Covid-19 i Västernorrland

Nationell plan för hantering av nya utbrott, artikel: Nu finns en plan för eventuella nya utbrott av covid-19länk till annan webbplats

Vi är flera aktörer som samarbetar

Region Västernorrland är ansvarig organisation för smittskydd i länet men flera organisationer samarbetar och arbetar tillsammans för att minska smittspridningen, underlätta i logistikfrågor och sprida information till allmänheten.

Regelbundna avstämningar, gemensam lägesbild och fördelning av skyddsutrustning är exempel på hur samarbetet ser ut i just den här krisen.

Länsstyrelsen är sammanhållande myndighet i länet vid sådana samverkansfrågor. Region Västernorrland har en viktig roll i vår samverkan, precis som länets kommuner, men även räddningstjänsten, polisen, Försvarsmakten, Svenska kyrkan, Migrationsverket och Trafikverket finns representerade. Genom regelbundna avstämningar samverkar länsstyrelsen även med andra aktörer i länet, då med fokus på länets näringsliv, livsmedelskedja, arbetsmarknad, människors hälsa och andra sociala konsekvenser av coronaviruset. Samverkan är nödvändig för att vi ska kunna se helheten och få en större kraft i vårt krisarbete.

Ett specifikt ansvar som länsstyrelsen har, vid sidan av att skapa förutsättningar för samarbete, är att sammanställa länets lägesbild, det vill säga en beskrivning av situationen i vårt län. Beskrivningen utgår från hur situationen ser ut för tillfället, vilket gör att läget kan ändras från vecka till vecka. Beskrivningen bygger på information från länets kommuner, Region Västernorrland och andra aktörer.

Lägesbilden beskriver situationen för områden som liv och hälsa, hur ekonomi och näringsliv drabbas, hur mänskliga fri- och rättigheter och rättssäkerheten påverkas och hur samhället fungerar i stort.

Vi skickar lägesbilden till Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På så sätt blir vår regionala lägesbild en del av den nationella helheten. Dessutom har alla 21 länsstyrelser i Sverige fått ett uppdrag av regeringen att upprätta ett gemensamt samordningskansli, speciellt för arbetet under coronapandemin.

Region Västernorrland ansvarar för smittskyddsfrågor i länet

Region Västernorrlandlänk till annan webbplats

Information från länets kommuner

Besök din kommuns webbplats för att hålla dig informerad om vad som händer och gäller i din kommun.

Härnösands kommunlänk till annan webbplats
Kramfors kommunlänk till annan webbplats
Sollefteå kommunlänk till annan webbplats
Sundsvalls kommunlänk till annan webbplats
Timrå kommunlänk till annan webbplats
Ånge kommunlänk till annan webbplats
Örnsköldsviks kommunlänk till annan webbplats

Kontaktperson för media

Länsråd Daniel Gustafsson, telefon 073-275 16 37

Pressrum

Om du har frågor eller behöver komma i kontakt med Länsstyrelsen Västernorrland kan du också skicka e-post till vasternorrland@lansstyrelsen.se

Kontakt