Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Personalbortfall på grund av coronapandemin –

Läget i länet 2020-05-29

Bildmontage: Västernorrland markerat på Sverigekarta samt bild på virus.

Tillgången på skyddsutrustning har varit tillräcklig i länet de senaste veckorna. En större utmaning just nu är personalbortfall inom vård och omsorg, socialtjänst, förskola och skola.

Den samlade bedömningen av situationen i länet är att påverkansgraden ligger på en måttlig nivå, det vill säga nivå två på en femgradig skala.

När det gäller skyddsutrustning har vi inte behövt göra någon omfördelning av skyddsutrustning mellan kommunerna de senaste veckorna.

– Vi fortsätter att hålla regelbundna möten med kommunerna kring den gemensamma tillgången på skyddsutrustning och det finns kontaktytor mellan inköparna i de olika kommunerna, säger Torbjörn Westman, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Men det finns områden där påverkan är större.

– För vissa kommuner ser vi ett mer ansträngt läge när det gäller personalbortfall inom vård och omsorg men också inom socialtjänst, förskola och skola. Vi ser även en ansträngd situation gällande läkemedelsförsörjning till intensivvården, säger Torbjörn Westman.

Under vecka 21 var drygt 5900 personer öppet arbetslösa i länet, jämfört med drygt 4600 under samma period 2019.

Håll dig uppdaterad och håll ut

Region Västernorrlands webbplats Länk till annan webbplats. får du aktuell information om antal bekräftade fall, totalt antal som vårdas på sjukhus, antal som vårdas på IVA samt antal avlidna i Västernorrlands län.

– Smittspridningen i länet ligger på en ganska konstant nivå, vi kan räkna med att det kommer att vara så under en längre period. Vi får inte tappa uthålligheten efter en lång och påfrestande tid. Håll dig uppdaterad om vad som gäller och håll ut. Då avlastar vi både vården och skyddar oss själva, säger Torbjörn Westman.

Länsstyrelsens arbete med lägesbild i länet

Länsstyrelsen ansvarar för att sammanställa länets lägesbild, det vill säga en beskrivning av situationen i vårt län. Beskrivningen bygger på information från länets kommuner, Region Västernorrland och andra aktörer.

Lägesbilden beskriver situationen för områden som liv och hälsa, hur ekonomi och näringsliv drabbas, hur mänskliga fri- och rättigheter och rättssäkerheten påverkas och hur samhället fungerar i stort.

Vi skickar lägesbilden till Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På så sätt blir vår regionala lägesbild en del av den nationella helheten. Dessutom har alla 21 länsstyrelser i Sverige fått ett uppdrag av regeringen att upprätta ett gemensamt samordningskansli, speciellt för arbetet med coronapandemin. Genom att varje länsstyrelse bidrar med kunskaper om situationen i sitt län skapar vi tillsammans en god bild av läget i Sverige.

5. Kritisk påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls ej. Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig.

4. Allvarlig påverkan

En eller två av följande kriterier är uppfyllda: Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls ej, Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig.

3. Betydande påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls endast till viss del. Tillgängliga resurser är ansträngda. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig.

2. Måttlig påverkan

En eller två av följande kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls endast till viss del. Tillgängliga resurser är ansträngda. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig.

1. Ingen påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls. Tillgängliga resurser är tillfyllest. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter ej övermäktig.

Kontakt

Torbjörn Westman

Beredskapsdirektör