Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rådgivning för ett rikt odlingslandskap

Ängs- och betesmarkerna tillhör våra allra mest artrika marker.

Betande djur i naturbetesmarker är avgörande för att hålla landskapen öppna. Många växter, insekter och fåglar är beroende av betesmarkerna och lever där i ett samspel. Den biologiska mångfalden ger flera ekosystemtjänster som är direkt nödvändiga för vår produktion av mat, inlagringen av kol och ren luft.

 

Och nu när naturen åter börjat vakna till liv, erbjuder Länsstyrelsen Västernorrland jordbrukare rådgivning kring ängs- eller betesmark.

Lantbruket i Sverige behövs för den biologiska mångfalden. En hög artrikedom gör ekosystemen mindre sårbara och stärker förmågan att klara av ett förändrat klimat. Djuren som betar bidrar till att behålla mångfalden i marker som inte kan brukas på andra sätt. Om Sverige ska nå miljömålet om ett rikt odlingslandskap, behöver betandet på naturbetesmarkerna öka, enligt Jordbruksverket.

Rådgivning kan öka lönsamheten

Även i år erbjuder Länsstyrelsen Västernorrland rådgivning om vilka värden som finns i din ängs- eller betesmark och hur du som lantbrukare kan stärka din lönsamhet och samtidigt bidra till miljömålet.

- Ta chansen och lär dig mer om ängs- och betesmarker. De kan ha otroligt stor artrikedom och utgör några av de rikaste växtsamhällena på jorden. Man kan hitta ända upp till 60 växtarter per kvadratmeter, säger Magnus Jensen vid enheten för Hållbar regional utveckling på Länsstyrelsen Västernorrland.

Rådgivningen ger exempelvis tips om:

  • hur äng och betesmarker ska skötas för att öka mångfalden
  • hur mängden blommor, pollinatörer och nyttodjur kan öka
  • hur sårbarheten i foderförsörjningen kan minska med hjälp av större areal gräsmarker att utnyttja vid extremväder.

Det finns även möjlighet till rådgivning för skötsel av jordbrukets vattenmiljöer.

Kurser och fältvandringar

Under sommaren kommer det också att erbjudas kurser och fältvandringar på samma tema. Bland annat kommer kurser i lieslåtter och bränning av ängsmark att genomföras. Aktiviteterna sker utomhus i mindre grupper, och vi kommer att följa de rekommendationer som finns i övrigt gällande den rådande coronapandemin.

Den som ansvarar för rådgivningen och kurserna är David Rocksén på Sweco Environment. Kontakta honom via telefon på 070-292 68 69 om du är intresserad av rådgivning. Det går även bra att kontakta Magnus Jensen, Länsstyrelsen Västernorrland, om du har några frågor. Han nås på telefonnummer 0611-34 90 17.

Mer information i film från Jordbruksverket

I denna film från Jordbruksverket möter du två lantbruksföretagare: Tobias som restaurerat naturbetesmarker och har nötköttsproduktion med alternativ skötsel, och Kristina som kombinerar skötsel av naturbeten med hästuppfödning och växelbete med nötkreatur.

Kontakt

Magnus Jensen

Hållbar regional utveckling