Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Framsteg i arbetet mot narkotikahandel på internet

Pressmeddelande

Länsstyrelserna i de fyra nordligaste länens långvariga arbete med metoden ”Tillsammans mot nätdroger” och den goda samverkan mellan olika samhällsaktörer, har nu burit frukt. Regeringen tillsatte den 7 maj en statlig utredning för att utreda hur postlagen kan ändras i syfte att underlätta för brottsbekämpande myndigheter att förhindra illegal handel via post med narkotika, inklusive narkotikaklassade läkemedel, samt med varor såsom dopingmedel, prekursorer för framställning av narkotika, hälsofarliga varor, vapen och explosiva varor. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2021.

När nuvarande postlag skrevs var internethandel och nätdroger okända fenomen. Samtidigt visar en kartläggning, som samverkansarbetet genomförde redan 2014, att många postombud upplever att det är vanligt förekommande med försändelser som kan innehålla droger och att de känner en oro över att hantera dessa. 2015 genomfördes en Sifoundersökning som visar att allmänheten tycker att det är mycket viktigare att stoppa droger än att till varje pris värna sekretessen.

"En vinst för hela samhället"

Anna Karlsson, ANDTS-samordnare vid Länsstyrelsen Västernorrland:

- Tack vare arbetet med Tillsammans mot nätdroger är vi rustade för att förvalta det förebyggande och trygghetsskapande arbete som en ändrad lagstiftning kommer att innebära. Arbetet grundades i problemen med lättillgänglig narkotika i glesbygden, snart får vi ett regelverk som också innefattar illegala vapen med mera. En vinst för hela samhället och ett avbräck för den organiserade brottsligheten.

Har uppvaktat flera departement

Länsstyrelserna har vid flera tillfällen fört fram de narkotikarelaterade problem som uppmärksammats lokalt även i våra mindre och glest befolkade kommuner, till de departement som på olika sätt har ansvar för frågan. En uppvaktning som nu gett resultat.

Ulrika Viklund, brottsförebyggande samordnare vid Länsstyrelsen Västernorrland:

- Vi fortsätter gärna bidra med den samlade kunskap som byggts upp och som fortsätter genereras inom vårt samarbete. Tillsammans står myndigheter, näringsliv och fackförbund enade för att bidra till ett tryggare samhälle och en tryggare arbetsmiljö.

Kontakt:

Ulrika Viklund, brottsförebyggande samordnare
E-post: ulrika.viklund@lansstyrelsen.se 
Telefon: 0701-90 25 88

Anna Karlsson, ANDTS-samordnare
E-post: anna.m.karlsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 0732-74 13 73

Tillsammans mot nätdroger

... är ett samverkansarbete där polis, tull, kommuner, leverantörer och andra berörda aktörer i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten ingår. Arbetet har pågått sedan 2014. Arbetet kopplar både till mål 3 i Agenda 2030 och till Barnkonventionen vars artikel 33 bland annat innebär att Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, innefattande lagstiftningsåtgärder, för att skydda barn från olaglig användning av narkotika.

Kontakt