Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets aktörer i samarbete för att klara coronakrisen

Daniel, Berit, Glenn, Anders

På bilden från vänster: Daniel Gustafsson, länsråd; Berit Högman, landshövding; Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande samt Anders Sylvan, tf regiondirektör. Foto: Anneli Egland/Region Västernorrland

Regionen, länsstyrelsen och kommunerna jobbar nära varandra. Regelbundna möten varje vecka mellan myndigheter, regionen, kommunerna, samt dialog med näringslivet och civilsamhället skapar lägesbilder som kunskapsunderlag för att kunna prioritera och fatta ändamålsenliga beslut.

- Vi har ett ansvar och vi tar ett ansvar, tillsammans med en bredd av aktörer gör vi allt vi kan för att vi på bästa sätt ska hantera samhällseffekterna av coronaviruset, säger landshövding Berit Högman tillsammans med Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande.

Under tisdagen hölls en gemensam pressträff i Härnösand. Just nu bedöms läget i Västernorrland ha en måttlig påverkan på samhället – vilket innebär steg två på en femgradig skala. En skala som går från ingen påverkan till kritisk påverkan.

Länsstyrelsen har ansvar för att samordna staten, regionerna, kommunerna och civila samhället ifråga om smittskyddsaspekter, men också säkra att viktiga samhällsfunktioner kan upprätthållas under en krissituation.

Region Västernorrland är som ansvarig för sjukvården högt belastad. Länsstyrelsen, kommunerna och räddningstjänsten förbereder för att personal blir sjuka och hur man ska hantera frånvaron i samhällskritisk verksamhet.

Samtliga aktörer arbetar med stödinsatser till företag, som påverkats av olika åtgärder på nationell nivå. Regionen har också ansvar för regional utveckling där både näringsliv, föreningsliv och kulturliv berörs.

Samtidigt blir de sociala effekterna av coronaviruset allt tydligare.

- Isoleringen påverkar människors psykiska hälsa, den ekonomiska situationen och en oro för framtiden ökar. Dessa faktorer vet vi ökar utsattheten för våld i hemmet. Vi på länsstyrelsen ser detta som allvarligt läge och vi har en viktig roll att tillsammans med relevanta aktörer arbeta med de långsiktiga konsekvenserna kopplat till den sociala hållbarheten i länet. Här spelar civilsamhället en otroligt viktig roll, säger Berit Högman

Två gånger per vecka sammanställer länsstyrelsen lägesbilder för länet, dessa rapporteras direkt till regeringen och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för att de ska få en så bra bild som möjligt av läget.
Länk till aktuell lägesbild Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt