Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information till företagare med anledning av coronaviruset

Redovisning och bokföring

Här hittar du länkar och samlad information med anledning av coronapandemin som kan vara bra att känna till för dig som företagare. Sidan kan komma att uppdateras.

Länsstyrelsens roll och arbete

Den globala kris som vi nu är inne i får svåra konsekvenser för många företag i länet. Som offentlig aktör finns en rad åtgärder vi kan vidta för att mildra konsekvenserna för företagen. Tillsammans med andra myndigheter i länet, region och kommuner samverkar vi löpande för att säkerställa att vi prioriterar rätt insatser som både lindrar effekter här och nu och bidrar till långsiktigt hållbara lösningar för företagen.

Många företagare kommer i kontakt med länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning. För att underlätta för företagen beslutar länsstyrelsen om följande tillfälliga åtgärder:

Åtgärder för att stärka företagens likviditet:

 • Tidigarelägga utbetalning av företagsstöd
  Utbetalningar för stöd inom landsbygdsprogrammet prioriteras. Där ingår bland annat företagsstöd. Utbetalningar av samtliga bostads- och energistöd prioriteras.

 • Korta ner betalningstider till leverantörer
  Länsstyrelsen attesterar och betalar skyndsamt inkomna fakturor. För frågor om betalning från länsstyrelsen, kontakta den på länsstyrelsen som gjort beställningen eller skicka e-post till ekonomi.vasternorrland@lansstyrelsen.se

 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom tillstånd och tillsyn samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka
  Länsstyrelsen ska pröva avgifter i samband med tillstånd och tillsyn i varje enskilt ärende. I de fall det är möjligt och där det är relevant ska anstånd ges.

 • Sänkning av hyresnivåer för vandrarhem- och restaurangentreprenörer verksamma i länsstyrelsens anläggningar

 • Generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader
  Vid varje tillfälle som en konferens, föredrag eller resor avbokas ska länsstyrelsen i första hand omboka till senare tillfälle. Om detta inte är möjligt ska avbokning ske med eventuell avbokningsavgift. Länsstyrelsen köper in lunchlådor från de lokala restaurangerna för försäljning till länsstyrelsens anställda.

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen:

 • Prioritera verksamhetskritiska och/eller samhällsviktiga tillstånds- och tillsynsärenden
  För att identifiera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden för länsstyrelsen dialog med aktörerna och bedömer därefter bedöma om det är möjligt och relevant att prioritera vissa ärenden.

 • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt
  Verksamheter som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska skicka in miljörapporterna och kylmedierapporterna senast den 31 mars till Svenska MiljörapporteringsPortalen (SMP). Dessa företag beviljas anstånd i fyra veckor.

 • Skjuta upp tillsynsbesök och kontroller som inte är kritiska just nu
  Varje behov av tillsynsbesök bedöms utifrån avvägning mot regelverk, nyttan för företaget samt risk för smittspridning.

 • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen
  Länsstyrelsen ska samordnat med region och kommuner leverera korrekt och uppdaterad information till företagen.

 • Föra en kontinuerlig dialog med företag och näringslivets aktörer om ytterligare åtgärder för att underlätta för företag.

Länkbibliotek

Sök i första hand information på nätet. Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det.

Folkhälsomyndigheten
Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar, råd för hemvändande resenärer och information på fler språk.

Folkhälsomyndighetens information om corona Länk till annan webbplats.

Region Västernorrland
Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Västernorrland ansvarig för smittskyddsfrågor. De uppdaterar löpande sin information om läget i Västernorrland.

Region Västernorrlands samlade information om corona Länk till annan webbplats.

Vårdguiden 1177.se
Här får du information om symtom, egenvårdsråd och hänvisning till sjukvård.

1177.se Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se
Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här finns bland annat råd kring hur du talar med barn om coronaviruset, samt information på flera språk.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

11313
Har du allmänna frågor om sjukdomen kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Region Västernorrland
Som utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland arbetar regionen för att mildra påverkan för Västernorrlands företag, föreningar, kulturskapare och civila samhället. Här samlas information om företags-, kultur- och projektstöd, både för de som redan har beviljats stöd och för de som är intresserade av att ansöka. Här publiceras också statistik över näringslivets påverkan.

Information från regional utveckling Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten
Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 deltagare. För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket
Vägledning och information avseende miljörapport för verksamhetsåret 2019 med anledning av covid-19.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.


Verksamt.se

Verksamt.se har samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Verksamt.se Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket
Tillväxtverket har information om korttidsarbete, en åtgärd som syftar till att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Information om korttidsarbete Länk till annan webbplats.

Skatteverket
Regeringen har tagit fram ett nytt lagförslag som ger näringsidkare med betalningssvårigheter en möjlighet att ansöka om anstånd för betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Mer information om vad som gäller finns på Skatteverkets webbplats.

Information om anstånd med skattebetalning Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan
Regeringen har föreslagit att karensavdraget slopas tillfälligt, att kravet på läkarintyg under den första delen av en sjukskrivning slopas och att staten tar över alla sjuklönekostnader under april och maj.

Försäkringskassans frågor och svar för arbetsgivare och egenföretagare Länk till annan webbplats.

Almi
Är du i behov av finansiering kan du ansöka om lån hos Almi. Om du redan har lån finns det möjlighet att söka anstånd med amorteringar.

Almis information med anledning av coronaviruset Länk till annan webbplats.

Sveriges riksbank
För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har Riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna.

Mer information om Riksbankens beslut Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket
Jordbruksverket har samlat frågor och svar om sjukdomen covid-19 som berör Jordbruksverkets verksamhet.

Frågor och svar hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen har samlat information om personalomställning med anledning av coronaviruset.

Arbetsförmedlingen.se Länk till annan webbplats.

Arbetsmiljöverket
Just nu är coronaviruset, covid-19, en risk i många arbetsmiljöer och du som arbetsgivare behöver undersöka och bedöma hur denna risk ser ut i just din verksamhet.

Information om systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon växel 0611-34 90 00