Publiceringsdatum: 25 mars 2020

Vindkraft i Örnsköldsviks och Åsele kommuner

Kungörelse

Solberg Vindkraft AB har fått slutliga villkor till skydd för rennäringen under driftsfas för Solberg vindkraftpark.

Beslutet fattades den 20 mars 2020 av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland. Det aktuella området för verksamheten ligger cirka 10 km norr om Degersjö och cirka 10 km söder om Långvattnet i Örnsköldsviks och Åsele kommuner.

Du kan ta del av beslutet samt övriga handlingar i ärendet på Kommunledningsförvaltningen i Örnsköldsviks kommun, på Kanslienheten i Åsele kommun och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligt överklaga det till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. Ditt överklagande måste senast den 24 april 2020 ha kommit in till: vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand.
Ange diarienummer 551-8635-2019.

Kontakt

Daniel Yngsell

Miljöhandläggare