Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen har fastställt en handlingsplan för grön infrastruktur

Man vandrar i naturen.

På uppdrag av regeringen och som ett led i Sveriges strategi för biologisk mångfald, har Länsstyrelsen Västernorrland tagit fram en handlingsplan för grön infrastruktur i länet. Handlingsplanen innehåller kunskapsunderlag och förslag på en rad åtgärder för att bibehålla och utveckla länets biologiska mångfald och ekosystemtjänster.

Handlingsplanen utgör en viktig del av Västernorrlands fortsatta miljömålsarbete för att nå Sveriges miljömål och FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Handlingsplanen omfattar både samlad och ny kunskap om naturmiljöer i länet samt kartunderlag. I handlingsplanen beskrivs olika insatsområden där det är angeläget att agera för att kunna bibehålla och utveckla en grön infrastruktur. För varje insatsområde presenteras kortfattat ett antal åtgärdsförslag.

– Förslagen till åtgärder i handlingsplanen är endast översiktligt beskrivna. Vilka som kan komma att genomföras är naturligtvis beroende av de resurser som finns hos berörda aktörer. Men många av förslagen har nära koppling till arbeten som redan pågår, säger Kristin Lindström, samordnare för arbetet med grön infrastruktur.

Kunskap för att prioritera åtgärder

Arbetet med grön infrastruktur innebär ingen ny lagstiftning. Det bidrar med kunskap som kan ge olika aktörer i landskapet bättre förutsättningar att prioritera åtgärder utifrån sina respektive verksamheter och ambitioner.

– Det här är ett första steg i ett långsiktigt arbete. Handlingsplanens olika delar kommer att behöva uppdateras med ny kunskap och nya analyser efter hand. Genom att gemensamt ta avstamp i handlingsplanen för grön infrastruktur kan vi alla arbeta för en hållbar framtid för både människan och naturen. Alla aktörer i landskapet arbetar utifrån sina egna förutsättningar. Ett framgångsrikt arbete grundas därför på dialog, samverkan och kunskapsutbyte, säger Torbjörn Engberg, chef vid Enheten för skyddad natur.

Mer information

Handlingsplan för grön infrastruktur i Västernorrland - kunskapsunderlag och åtgärder 2020

Kartor och underlag för planeringsarbete

Kontakt:

Kristin Lindström, samordnare för arbetet med grön infrastruktur

Telefon: 0611-34 92 58

E-post: kristin.lindstrom@lansstyrelsen.se

Kontakt