Publiceringsdatum: 16 mars 2020

Slambehandling i Strömsund kommun

Kungörelse

Strömsund kommun har lämnat in en ansökan om tillstånd till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Ansökan gäller fortsatt verksamhet vid Rossöns slambehandlingsanläggning genom mottagning, avvattning, frystorkning och kompostering av en total årlig mängd om 2200 ton avfall samt krossning om en årlig mängd av 1000 ton rent träavfall. Strömsunds kommun bedriver slambehandlingsanläggningen 3 km sydost om Rossöns samhälle längs väg 346 i Strömsunds kommun.

Du kan ta del av handlingarna i ärendet på Kommunkontoret, Strömsunds kommun och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.
Meddelanden i ärendet införs i Östersundsposten, Jämtlands tidning och Länstidningen Östersund samt hålls tillgängliga hos de som förvarar akterna.

Om du vill yttra dig ska du göra det senast den 9 april 2020 till:
vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller
Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand
Ange diarienummer 551-4900-2019.

Kontakt

Frida Uebel

Miljösakkunnig