Publiceringsdatum: 9 februari 2020

Avloppsreningsverk i Bällsta

Kungörelse

Sundsvall Vatten AB har fått tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt drift av Bällsta avloppsreningsverk med tillhörande spillvattennät och pumpstationer.

Beslutet fattades den 7 februari 2020 av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland. Reningsverket ligger på fastigheten Sköle 1:116 i Sundsvalls kommun.

Du kan ta del av beslutet samt övriga handlingar i ärendet på Servicecenter kommunarkivet vid Sundsvalls kommun och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligt överklaga det till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. Ditt överklagande måste senast den 13 mars 2020 ha kommit in till: vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand.
Ange diarienummer 551-7356-14.

Kontakt