Publiceringsdatum: 24 januari 2020

Täktverksamhet i Linsell, Härjedalens kommun

Kungörelse

Reaxcer AB har fått tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet.

Beslutet fattades den 20 januari 2020 av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland. Täkten kommer ligga på fastigheten Linsell 17:6 i Härjedalens kommun.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Du kan ta del av beslutet samt övriga handlingar i ärendet på Medborgarhuset i Sveg och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligt överklaga det till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. Ditt överklagande måste senast den 24 februari 2020 ha kommit in till: vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand.

Ange diarienummer 551-7923-2018.

Kontakt

Emma Hägglund

Miljöhandläggare