Publiceringsdatum: 21 januari 2020

Ansökan om dispens

Kungörelse

Nordic Carbide AB har lämnat in ansökan om dispens. Ansökan gäller begränsningsvärden för PCDD/F från bolagets fabrik i Stockvik, Sundsvalls kommun.

Dispensansökan gäller publicerade slutsatser om bästa tillgängliga teknik för produktion av cement, kalk och magnesiumoxid. Dispensen söks med stöd av industriutsläppsförordningen (2013:250). Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland är den myndighet som kommer att pröva ansökan.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19 i Härnösand.

Synpunkter i ärendet kan lämnas skriftligen till vasternorrland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand,
fram till den 18 februari 2020.

Ange diarienummer 551-9827-2019.

Kontakt

Frida Uebel

Miljösakkunnig