Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om fem nya reservat i länet och ett befintligt ska utvidgas

Rammbergets naturreservat

Rammberget ligger på den sydligaste udden på Mjällomshalvön i Höga kusten.

Den 11 december 2019 fattade landshövdingen beslut om fem nya naturreservat i Ånge kommun, Härnösands kommun, Kramfors kommun och Sollefteå kommun. Då fattades också beslut om utvidgning av ett reservat i Sollefteå.

Avsikten med reservaten är att förbättra möjligheterna att bevara höga naturvärden i skog, hav, vattendrag och på myr. Totalt omfattar de nya reservaten 860 hektar varav 182 hektar är produktiv skogsmark. Mer information finns i respektive beslut.

Rammbergets naturreservat, Kramfors kommun

Rammberget är 50 hektar stort och ligger på den sydligaste udden på Mjällomshalvön i Höga kusten. Rammbergets berggrund består av diabas och området skiljer sig därmed från övriga delar av Mjällomshalvön som huvudsakligen består av Nordingrågranit.

Skogen i området är huvudsakligen brandpräglad talldominerad skog i en kuperad terräng men det finns även inslag av gran, björk och asp. Brandspår i form av kolade stubbar och brandljud i döda och levade tallar, förekommer i hela området. Vid stranden i den sydöstra delen finns en så kallad tunnelgrotta, eller lökgrotta som de ibland kallas.

Beslutet för Rammbergets naturreservat, Kramfors kommun Pdf, 418.1 kB.

Halmmyrans naturreservat, Ånge kommun

Halmmyrans naturreservat, Ånge kommun

Halmmyrans naturreservat är 38 hektar stort.

Halmmyran är 38 hektar stor och en av de mest värdefulla våtmarkerna i länet. Den består av ett kalkrikt extremrikkärr som till stor del omges av kalkpåverkad barrsumpskog, båda med en artrik flora. I nordöstra delen av området finns en källa och vindskydd. Här passerar även St:Olavsleden strax utanför reservatsgränsen.

Inom området finns flera mossor som indikerar rikkärr och en kalkrik miljö, bland annat gulsspärrmossa, späd skorpionmossa och den rödlistade käppkrokmossan. Inom området finns också flera orkidéer som guckusko, tvåblad och brudsporre.

Beslutet för Halmmyrans naturreservat Pdf, 561.2 kB.

Bastusjöklippens naturreservat, Härnösand och Sollefteå kommuner

Bastusjöklippens naturreservat

Bastusjöklippens naturreservat finns både hällmarkstallskog och granskog med inslag av lövträd.

Bastusjöklippen är ett sydvänt berg där toppen ligger på 380 meter över havet. Uppe på berget finns hällmarkstallskog med gamla senvuxna tallar och torrakor av tall. I sluttningen ner mot väg 331 dominerar frisk granskog av blåbärstyp med inslag av lövträd, främst björk, men även enstaka aspar finns.

De centrala och brantaste delarna av berget klassas som sydväxtberg, en typ av skogsmiljö som karaktäriseras av att de är artrika, särskilt beträffande kärlväxter, ofta med arter som normalt sett har en mer sydlig utbredning.

Huvuddelen av områdets skogsmiljöer ska lämnas till att utvecklas fritt efter naturligt förekommande processer. Inom en del av området finns växten smällvedel som ingår i Åtgärdsprogram för hotade arter. För att gynna arten kan åtgärder komma att genomföras inom en begränsad del av reservatet.

Beslutet för Bastusjöklippens naturreservat Pdf, 490.5 kB.

Fjärdingsöarna, Kramfors kommun

Fjärdingsöarna, Kramfors kommun

Fjärdingsöarna bjuder på många fina platser för friluftsintresserade.

Fjärdingsöarna återfinns i och strax utanför mynningen till Gaviksfjärden. Havsdjupet når knappa 65 meter och reservatet domineras av bottnar som är minst 20 meter djupa.

I områdets södra del finns flera rev som tillsammans med öarna skapar en varierad miljö för olika typer av algsamhällen. Områdets belägenhet, exponerat ut mot öppet hav, och djup gör vattenutbytet gott och siktdjupet stort. Dessa faktorer ger området goda förutsättningar att hysa riklig förekomst av alger, exempelvis blåstång. Reservatet hyser också ett rikt kustfågelliv. De största förekomsterna av häckande kustfåglar finner man på Långskärsklubben och Långskäret.

På de större öarna växer barrnaturskog. Södra delen av Germundsön utgörs av tallnaturskog med äldre träd på övervuxet klapper. Strandtrav, en växt som i landet finns endast vid den ångermanländska brantkusten, växer här och var på öarnas klippor en bit ovan vattenlinjen. På Långskäret har den regionalt ganska ovanliga växten strandloka påträffats.

För den friluftsintresserade finns fina platser att besöka, exempelvis med kajak. Målet är att bevara prägeln av oexploaterad kustmiljö. På Långskäret, vid stugorna, markeras platser för att lägga till med båt för allmänheten.

Beslutet för Fjärdingsöarna naturreservat Pdf, 438.4 kB.

Böxlörvmyrskogens naturreservat, Sollefteå kommun

Böxlörvmyrskogens naturreservat, Sollefteå kommun

Böxlörvmyrskogen ligger norr om Junsele.

Böxlörvmyrskogen ligger norr om Junsele i länets nordvästra del, ett fåtal kilometer ifrån länsgränsen till Västerbotten. Området är närmare 60 hektar stort och består av en lövrik grannaturskog på frisk till fuktig mark.

Skogen i området kommer i huvudsak att lämnas till fri utveckling efter naturligt förekommande processer. För att återställa en naturlig hydrologi kan gamla diken komma att åtgärdas genom att lägga igen dem.

Beslutet för Böxlörvmyrskogen naturreservat Pdf, 233 kB.

Utvidgning av Kärmsjöbäcken i Sollefteå kommun

Naturreservatet Kärmsjöbäcken

Naturreservatet Kärmsjöbäcken bildades 2014 och nu har beslut tagits om en mindre utvidgning.

Naturreservatet Kärmsjöbäcken bildades 2014 och nu har beslut tagits om en mindre utvidgning på 14 hektar (totalyta 300 hektar). Kärmsjöbäcken är ett av länets mer värdefulla vattensystem med bland annat rik förekomst av flodpärlmussla. Utvidgningen består av en äldre granskog med många fuktiga miljöer som lutar starkt ner mot bäcken. Utvidgningen ska lämnas för fri utveckling och grannaturskogs värden ska få bildas.

Beslutet om utvidgning av Kärmsjöbäcken Pdf, 234.4 kB.

Kontakt