Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Trots stora insatser når vi inte miljömålen

Skuleskogens nationalpark

Länsstyrelsen Västernorrland har lämnat sin årliga regionala uppföljning av Sveriges miljömål och det övergripande generationsmålet. Vi når inga av de tolv miljökvalitetsmål som vi bedömer på regional nivå, till 2020. Många stora insatser sker dock som bidrar till Sveriges miljömål.

Miljömålen beslutades av Sveriges riksdag år 1999 och har sedan dess varit riktmärken för den svenska miljöpolitiken. De en viktig nyckel för att nå Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen. Samtliga länsstyrelser gör årligen en bedömning av Sveriges miljökvalitetsmål. Dels bedöms uppfyllelsen av målen, dels bedöms utvecklingstrenden i miljön för målen. En viktig del i uppföljningen är också en redovisning av åtgärder som har genomförts under året för att nå miljömålen.

Läget i länet

Närmast ligger vi att nå målen om frisk luft och grundvatten av god kvalitet. Vi ser en positiv utveckling inom målet god bebyggd miljö. Dessvärre har den goda trenden för miljömålet begränsad klimatpåverkan stannat av – och biologisk mångfald är fortsatt en stor utmaning.
– Det viktigaste för att komma framåt i miljömålsarbetet är att vi är många som drar åt samma håll. Vi blir bättre och bättre på att samverka i länet, det är positivt. Det är summan av de lokala åtgärderna som ger de storskaliga effekterna, säger Rebecka Bjurhall, miljömålssamordnare på Länsstyrelsen Västernorrland.

Under året har viktiga planeringsunderlag tagits fram, vi har en handlingsplan för grön infrastruktur och en ny energi- och klimatstrategi. Flera kommuner jobbar med aktiviteter kopplade till giftfri miljö/vardag och medvetenheten kring kemikaliefrågorna ökar. Hållbar upphandling är fortsatt en prioriterad fråga som vi arbetar med på både lokal och regional nivå.

Utmaningar i länet

Den tidigare positiva utsläppsminskningstrenden för miljömålet "Begränsad klimatpåverkan" har dessvärre brutits och nya krafttag krävs för att minska utsläppen, särskilt från transporter och industri.

Generellt är utvecklingen negativ för de mål som rör biologisk mångfald. Viktiga utmaningar är bland annat att bevara en tillräcklig mängd biologiskt värdefull skog och förbättra förutsättningarna för ett levande jordbruk i hela länet. Inom vattenmålen behövs bättre kunskapsunderlag samtidigt som befintlig vattenskyddslagstiftning kan nyttjas mer.
– Det är fortsatt viktigt med ett aktivt omställningsarbete i bred samverkan mellan alla berörda parter, säger Rebecka Bjurhall.

Miljömålen finns kvar – arbetet fortsätter och takten behöver öka

Sedan miljömålen beslutades 1999, har 2020 varit det år de har följts upp mot. De åtgärder och styrmedel som behövs för att nå målen kommer dock för de flesta mål inte att finnas på plats till nästa år. Men miljömålsarbetet fortsätter framåt. Regeringen har tydliggjort att Sveriges miljömål ska finnas kvar och utgör vårt genomförande av den ekologiska dimensionen av FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Västernorrlands läns årliga uppföljning och bedömning av miljömålen 2019 Länk till annan webbplats.
Samtliga läns regionala årliga miljömålsuppföljning 2019 Länk till annan webbplats.

Lista över miljömål, målbedömning och miljötillstånd i Västernorrland 2019. Pdf, 165 kB.

Observera att Länsstyrelsen Västernorrland inte har bedömt måluppfyllelse för miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, samt Generationsmålet. Bedömning av dessa mål görs istället samlat på nationell nivå. Miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö berör ej Västernorrlands län och tas därför ej upp i vår bedömning.

Miljömålsuppföljningen lämnas till regeringen i mars

Vår regionala miljömålsuppföljning behandlas nu av samverkansorganet RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) Länk till annan webbplats.. Den nationella årliga uppföljningen lämnas till regeringen i mars 2020.


Kontakt


Rebecka Bjurhall
Miljömålssamordnare
rebecka.bjurhall@lansstyrelsen.se

Magnus Jensen
magnus.jensen@lansstyrelsen.se
Telefon 0611-34 90 17

Karin Frejarö
karin.frejaro@lansstyrelsen.se
Telefon 0611-34 92 27


Kontakt