Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets nya energi- och klimatstrategi är klar

Pressmeddelande

Strategin gäller för åren 2020-2030 och är ett verktyg och en gemensam vision för hur Västernorrland ska arbeta för att ställa om till ett mer klimatsmart samhälle. Den bygger på länets unika förutsättningar och innehåller fem viktiga fokusområden: Transporteffektivt samhälle och fossilfria transporter, stark och långsiktig bioekonomi, en hållbar bygg- och fastighetssektor, hållbar konsumtion och framtidens elsystem.

Region Västernorrland, länets kommuner, näringsliv och intresseorganisationer har deltagit aktivt i arbetet med strategin.
– Västernorrland och världen i stort står inför stora utmaningar i samband med den globala uppvärmningen. Om vi inte lyckas med en snabb samhällsomställning av egen kraft kommer klimatförändringarna tvinga oss till det. Detta viktiga arbete berör oss alla och vi måste jobba tillsammans, säger landshövding Berit Högman.

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att ta fram en ny regional energi- och klimatstrategi. Arbetet har pågått under åren 2018–2019 vid ett stort antal seminarier, workshops och möten runtom i länet.

Sverige ska vara klimatneutralt 2045

Sverige har i och med det klimatpolitiska ramverket antagit ambitiösa mål för minskning av växthusgaser, och Sverige ska vara klimatneutralt år 2045.
– Att ställa om innebär omfattande utmaningar, men också möjligheter. Vi i Västernorrland kan bidra och ta vara på de möjligheter som uppenbarar sig. Vi har goda förutsättningar att vara drivande i det arbetet, säger landshövding Berit Högman.

Utöver att minska våra egna utsläpp, kan vi producera vatten- och vindkraft och olika produkter från skogen, som material till trähus och biodrivmedel. Detta kan bidra både till omställningen i stort och till regional utveckling och konkurrenskraft, både i tät- och glesbefolkade områden.

Fem fokusområden

I strategin lyfter vi fem fokusområden som vi i länet bör koncentrera våra insatser inom. Det är områden där särskilt stora ansträngningar krävs, och strategin blir ett viktigt styrdokument för att vi satsar rätt. De fem fokusområdena är:

  • Transporteffektivt samhälle och fossilfria transporter
  • Stark och långsiktig bioekonomi
  • En hållbar bygg- och fastighetssektor
  • Hållbar konsumtion
  • Framtidens elsystem

– Strategin ger oss konkreta prioriteringar för att kunna leda klimatarbetet i länet, inspirera aktörer och samordna oss i arbetet för ett mer hållbart samhälle. Den kommer att vara till stor nytta för att göra nödvändiga prioriteringar och skapa förändring, säger David Helsing, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen Västernorrland.

Energi- och klimatstrategin är en områdesstrategi under den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som Region Västernorrland arbetar med att ta fram. Den kommer att ses över vartannat år framgent, för att revideras i syfte att fortsatt vara relevant.

Ta del av strategin

Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2020-2030 Länk till annan webbplats.

Delta i samtal om strategin

Den 18 november klockan 11.30-12.30 bjuder länsstyrelsen in till ett panelsamtal med anledning av att vi antagit en ny energi- och klimatstrategi för Västernorrland.

Samtalet äger rum på Härnösands bibliotek. Sista anmälningsdag är 14 november.

Läs mer och anmäl dig

Kontakt

David Helsing
Energi- och klimatstrateg
076-104 63 09
david.helsing@lansstyrelsen.se

 

Kontakt