Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fastställda bevarandeplaner för Natura 2000-områden

Kungörelse

Länsstyrelsen har den 26 augusti 2019 fastställt uppdaterade bevarandeplaner (enligt 17 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) för 75 befintliga Natura 2000-områden.

Bevarandeplanen beskriver varje enskilt Natura 2000-område, vilka naturvärden som ska bevaras, bevarandemål och vilka åtgärder som behövs för att nå dessa. Planen beskriver även vilka åtgärder som eventuellt kan hota de arter och naturtyper som ska skyddas. Bevarandeplanerna utgör ett viktigt underlag vid tillståndsärenden, såväl för myndigheter som för konsulter och enskilda.

De 75 bevarandeplanerna har uppdaterats med bland annat nya tydligare kartor, skötselåtgärder, ändrade uppgifter för naturtyper och arter med mera. Inga gränser har ändrats. Bevarandeplanerna medför i sig inga nya regler med direkt rättsverkan för någon part. Fastställandet kan därför inte överklagas.

Bevarandeplanerna kommer att finnas tillgängliga på länsstyrelsens webbplats samt i kartverktyget Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För upplysningar om bevarandeplanerna, gå in på länsstyrelsens webbplats eller kontakta länsstyrelsens enhet för skyddad natur, telefon: 0611-349000.

Kontakt

Jonas Salmonsson

Naturvårdshandläggare