Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya fiskeregler längs Västernorrlands kust från 1 september

Klimatklivet logotyp

Reglerna syftar till att stärka bestånden av flera kustlevande fiskarter, framför allt öring, sik, gös och gädda.

​De nya reglerna innebär att fiske med nät begränsas på grundare vatten än tre meter under delar av året samt att den befintliga höstfredningen på samtliga vattendjup utökas till att gälla även Västernorrlands län. Dessutom införs minimimått, maximimått och fångstbegränsningar för fiske med handredskap efter gädda, gös och öring.

Nya minimimått och fönsteruttag


HaV inför en höjning av minimimåttet för öring. Det nya minimimåttet för öring är 50 cm, vilket också innebär att samma regler numera gäller längs med hela Östersjökusten.
Andelen stor gös har minskat över tid. HaV inför därför ett fönsteruttag.
Minimimåttet för gös är 45 cm och maximimått är 60 cm.

Mängdfångande redskap

Beslutet om ändrade fiskebestämmelser innebär att fisket med mängdfångande redskap begränsas till tider på året och till vattendjup som inte riskerar att fisket sker då fisken är som mest ansamlad. På detta sätt undviker man ett för stort uttag och minskar den totala dödligheten genom fiske.

  • Nätfiske under tidsperioden 1 september till och med 10 juni är bara tillåtet på djupare vatten än tre meter, enligt gällande sjökort.
  • Nätfiske på samtliga djup är förbjudet under tidsperioden 15 oktober till och med 30 november.

Handredskap

För arter som gädda och gös står handredskapsfisket för den största andelen av dödligheten från fritidsfisket. I de nya reglerna finns nya bestämmelser om maxuttag.

  • Max en vild öring per fiskare och dag
  • Max 3 gäddor eller gösar per fiskare och dag

Mer information finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats:
Nya fiskeregler längs kusten från Västernorrland till norra Uppsala för att stärka kustnära beståndlänk till annan webbplats

Kontakt