Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Två nya naturreservat i länet

Haverö strömmar. Foto: Oskar Norrgrann

Haverö strömmar. Foto: Oskar Norrgrann

Den 24 juni fattades länsstyrelsen beslut om två nya naturreservat, Ljusmorberget i Sundvalls kommun och Tjålmsjöån i Sollefteå kommun. Samma dag fattades beslut om tillägg av beslutsföreskrifter för Haverö strömmars naturreservat i Ånge kommun.

Syftet med reservaten är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer i form av höga skogliga och limniska naturvärden.
Information om naturvärdena och hur man tar sig till reservatet kommer att läggas ut på länsstyrelsens hemsida.

Ljusmorbergets naturreservat

Reservatet är beläget 6 km väster om Indal i Sundsvalls kommun. Det skyddas i syfte att bevara såväl en grannaturskog med tillhörande vattenmiljö, som en tallnaturskog med spår av tidigare bränder. Reservatet omfattar totalt 85 hektar, varav 71 hektar utgör produktiv skogsmark. Vattendraget som rinner genom granskogsdelen heter Börkelån och hyser reproducerande flodpärlmussla.
Grandelen av reservatet kommer att lämnas för fri utveckling medan det i talldelen kan komma att genomföras naturvårdsbränningar.

Tjålmsjöåns naturreservat

Reservatet är beläget 6 km öster om Näsåker. En cirka 3,5 km lång sträcka av ån med strandskogar innefattas i reservatet. Totalt omfattar hela reservatsområdet 100 hektar varav 44 hektar produktiv skogsmark. Tjålmsjöån är ett naturligt fungerande vattendrag och ett av länets mer värdefulla flodpärlmusselvatten.

Haverö strömmars naturreservat

Haverö strömmars naturreservat bildades 1999. Huvudsyftet var att skydda strömmarna från vidare vattenkraftsutbyggnad. Skogsbruk förbjöds ej i naturreservatet. På senare år har strandskogarna på öarna bedömts ha ett högt skyddsvärde. Haverö strömmar ingår i riksintresse för naturvården, kulturmiljövård och friluftsliv.
Det nya reservatsbeslutet förbjuder skogsbruk på öarna inom reservatet. Reservatet är ett uppskattat friluftsområde med många bevarade kulturmiljöer och ett viktigt område för fritidsfiske.

Kontakt