Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets bostadsmarknad - både i balans och inte

Pressmeddelande

Årets bostadsmarkandanalys visar på en inbromsning i underskottet av bostäder i länets kommuner. Det är fortfarande obalans på bostadsmarknaden, men flera kommuner redovisar balans i hela eller delar av kommunen och för vissa målgrupper. Kramfors kommun är den enda kommun som redovisar balans i hela sin bostadsmarknad.

Trots att invånarantalet fortsätter minska så ökar efterfrågan av bostäder i de kommunala centralorterna. Fler vill bo centralt med närhet och tillgång till både privata och offentliga tjänster. Kommunernas främsta utmaning är att tillhandahålla bostäder för en växande äldre generation. Det behövs också mindre lägenheter till unga vuxna som vill komma in på bostadsmarknaden.

Även om bostadsförsörjning är mer än bostadsbyggande så är det positivt att riksdag och regering den 19 juni 2019 beslutade att återinföra statligt investeringsstöd för byggande av hyresbostäder. Mer information om stödet läggs löpande upp på länsstyrelsens webbplats.

Länsstyrelsen gör dock bedömningen att de satsningar som lanserats på lokal och nationell nivå för att få fram billigare bostäder inte är tillräckliga. Ett marknadsorienterat byggande har inte klarat av att lösa bostadsförsörjningsfrågan för en kommun med låga markvärden, med en spridd befolkning i flera lokalsamhällen/serviceorter eller för hushåll med lägre inkomster.

- Vi bedömer att arbetet med att klara en bostadsförsörjning för alla kommer att kräva stor ansträngning av såväl länets kommuner, staten samt verksamma aktörer på bostadsmarknaden, säger Johan Åkesson, handläggare bostadsförsörjning, Länsstyrelsen Västernorrland.

Underlag till analysen är främst hämtad från bostadsmarknadsenkät (BME) 2018 som respektive kommun fyllt i under januari månad 2019 samt det efterföljande dialogmötet som länsstyrelsen haft med respektive kommun. I arbetet har även statistikdata från SCB och Arbetsförmedlingen inhämtats och bearbetats.

Årets bostadsmarknadsanalys visar även bilden av den regionala bostadssegregationen ur ett socioekonomiskt perspektiv på kommundelsnivå.

- Vi tror att rapporten ska bidra till fortsatta konstruktiva samtal mellan berörda parter. Samtal som leder fram till förslag på vad och hur vi kan göra för att få en bättre bostadsmarknad i Västernorrlands län. I höst träffar vi kommunerna igen och ser vad vi kan göra tillsammans, säger Johan Åkesson, handläggare bostadsförsörjning, Länsstyrelsen Västernorrland.

Bostadsmarknadsanalysen

Stöd till bostäder

Finansdepartementets beslut om stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt