Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ytbehandlingsverksamhet i Åre kommun

Kungörelse

Nord-Lock AB har fått förlängd prövotid enligt miljöbalken för utredning av rening och återtagning av processavloppsvatten.

Beslutet fattades den 10 juni 2019 av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland. Verksamheten ligger på fastigheten Halabacken 1:27, Åre kommun.


Du kan ta del av beslutet samt övriga handlingar i ärendet på Kommunledningskontoret, Åre kommun och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligt överklaga det till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt.

Ditt överklagande måste senast den 15 juli 2019 ha kommit in till: vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand.

Ange diarienummer 551-4067-2019.

Kontakt

Frida Uebel

Miljösakkunnig