Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Täktverksamhet i Åre kommun

Kungörelse

Statens Fastighetsverk har fått tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet för uttag av 49 900 ton berg och morän. Beslutet fattades den 4 juni av Miljöprövningsnämnden vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Täkten kommer att ligga på fastigheten Sösjö 1:1 i Åre kommun.

Du kan ta del av beslutet samt övriga handlingar i ärendet på Kommunledningskontoret, Åre kommun och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligt överklaga det till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt.

Ditt överklagande måste senast den 9 juli 2019 ha kommit in till: vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand.

Ange diarienummer 551-4312-2018.

Kontakt

Frida Uebel

Miljösakkunnig