Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Täkt i Örnsköldsviks kommun

Kungörelse

Sundbergs Åkeri i Skorped AB har fått tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet. Beslutet fattades den 12 juni 2019 av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland. Täkten kommer ligga på fastigheterna Byvattnet 6:1 och Skorpeds-Holm 3:1 i Örnsköldsviks kommun.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Du kan ta del av beslutet samt övriga handlingar i ärendet på Kommunstyrelsekontoret, Örnsköldsviks kommun och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligt överklaga det till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. Ditt överklagande måste senast den
17 juli 2019 ha kommit in till: vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand.

Ange diarienummer 551-5312-2018.

Kontakt

Frida Uebel

Miljösakkunnig