Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Slambehandlingsanläggning vid Brännvallen, Åre kommun

Kungörelse

Åre kommun har lämnat in en ansökan om tillstånd till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Ansökan gäller mottagning, behandling av avloppsslam. Kommunen bedriver slambehandling på fastigheten Stamgärde 4:5 i Åre kommun.

Du kan ta del av handlingarna i ärendet på Kommunledningskontoret, Åre, och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.

Meddelanden i ärendet införs i Östersunds-Posten, Länstidningen Östersund och Jämtlands Tidning samt hålls tillgängliga hos de som förvarar akterna.

Om du vill yttra dig ska du göra det senast den 3 juli 2019 till:
vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand.

Ange diarienummer 551-1956-2016.

Kontakt